Sayı: 29 Bahar'04


Süer EKER
Yayın Değerlendirme / Book ReviewsTalat Tekin, Makaleler1, Altayistik (Yay. Hazırlayanlar: Emine YILMAZ- Nurettin DEMİR), Grafiker Yayıncılık:11, Araştırma İnceleme Dizisi: 5, Ankara 2003, XVI + 384 s.


Prof. Dr. Lars JOHANSON (Çev. Arş.Gör. Sema ASLAN)
Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar


Mustafa UĞURLU
Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği


Fahrettin MURTAZAOĞLU
Acaralıların Siyasi Özerklik Hakkının Süjesi Haline Gelmeleri ve Türkiye’nin Bu Sürece Etkisi


Müge ELDEN & Belma GÜNERİ FIRLAR
The Political Promotion in the Politic Arena “A Historical Analysis on Turkey from 1950’s till 2000’s”


Deniz KARAMAN
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara Sancağındaki Mâlikâne-Mukataalara Dair Bazı Bilgiler


Ayşenur KÜLAHLIOĞLU İSLAM
Esir Şehrin Mahpusu’ndan Hareketle “Dar Yer”de İnsan


Alpay Doğan YILDIZ
Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzûlî’nin Hikaye-i Leylâ ve Mecnun’u Sunuşu


Nurettin Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Mert, Hamdi (2004), Yeniden Doğan Kıpçak. İstvan Mandoky Kongur, Kıpçak/Türk Asıllı Macar Türkolog, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.


Eyüp BAŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Nesimi YAZICI, İlk Türk – İslam Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara 2002, XIV +447 s.


Nihat BATMAZ
Türkiye - Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerinin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar