XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara Sancağındaki Mâlikâne-Mukataalara Dair Bazı Bilgiler


Some Data on Mâlikâne - Mukataa in the District of Ankara in the Second Half of the 18th Century


Deniz KARAMAN
[PDF]