Sayı: 92 Kış 2020


Editörden
Harun Kırılmaz
Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Bürokrasinin Rolü:Tek-Parti Dönemi ve Çok-Partili Sisteme Geçiş


Ülkühan Bike Esen & Özlem Atay
Türkiye’nin Yaratıcı Şehirleri


Derya Hekim Yılmaz & Işın Kırışkan
Türkiye’de Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme


Selim Şanlısoy
Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi


Elif Gültekin
Sultan II. Abdülhamid Döneminde Koleraya Karşı İlaç Geliştirme Çalışmaları


Burul Sagınbayeva & Mirzat Rakımbek Uulu
Kırgızcada “Bar” Sözcüğünün İşlevsel- Semantik Özellikleri


Ülkü Nur Zengin
Identity of Crimean Tatars


Hatice Rumeysa Dursun
Bağımsızlık Öncesi Dönemde Tunus’ta Milliyetçi Hareket ve Din İlişkisinin Etnosembolcü Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi (1911-1956)


Hidayet Sıddıkoğlu
The Changing Perception of Islam in Pakistan and Turkey: A Comparative Analysis


Samet Zenginoğlu
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Yagub Mahmudov (2019). Azerbaycan Diplomasisi, Akkoyunlu ve Safevi Devletlerinin Avrupa Ülkeleri ile Münasebetleri (XV-XVII. Yüzyıllar). Çev. Sebahattin Şimşir. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.


Gülbadi Alan
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Hülya Taflı Düzgün (2019). Ortaçağ’da Anadolu’dan İngiltere’ye: Antakya’nın Şarkısı’nda Türkler. Ankara: Siyasal Kitabevi.