Sayı: 102 Yaz 2022
Editörden
Yakup Çelik
Biyografi Yazma Geleneği ve Cumhuriyet Sonrasında Biyografi Sözlükleri


Erol Özvar & Sadullah Yıldırım
Long-Term Changes in the Creation of New Cash Waqfs in Istanbul


Kenan Azılı
Kültürel Kavramsallaştırma Örneği: Eski Uygur Sivil Metinlerindeki Örü Kodı Bol- Yapısı Üzerine


Selin Süar Oral
Bir Mikro Tarih Anlatısı Olarak Ahtem Seitablayev Sineması’nda Kırım Tatar Toplumunun Temsili


Hamidulla Dadabayev
XI.-XII. Yüzyıllar Eski Türk Dili Söz Varlığının Divânu Lugâti’t-Türk’teki İfadesi


Haldun Narmanlıoğlu & Tuğçe İyigüngör
Uygurlar Üzerinde Dijital Gözetim


Sayyad Sadri Alibabalu
Turkey’s Security Policy towards Northern Syria and Iraq amid Regional Chaos (2011-2019)


Fehmi Yılmaz
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Hakan Kırımlı. Geraylar ve Osmanlılar: Kırım Hanlık Hânedânının Osmanlı Devleti’ndeki Hikâyesi. Ötüken Yayınları, 2022.