Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Hakan Kırımlı. Geraylar ve Osmanlılar: Kırım Hanlık Hânedânının Osmanlı Devleti’ndeki Hikâyesi. Ötüken Yayınları, 2022.


Book Reviews: The Gerays and the Ottomans The Story of the Crimean Khanate Dynasty in the Ottoman State


Fehmi Yılmaz


ÖZET
350 yıl Kırım Hanlığının başında bulunan Geray hanedanı, 1475'ten itibaren Osmanlı Devleti arasında önemli bağ kurdu ve Osmanlı devletine bağlı hale geldi. Bu kitap Geray hanedanının hikayesini ve geride bıraktıklarını anlatan kitabı değerlendirmeyi amaçlamaktadır


ABSTRACT
The Geray dynasty, which was at the head of the Crimean Khanate for 350 years, established an important bond between the Ottoman Empire and became dependent on the Ottoman state from 1475 on. This book aims to evaluate the book that tells the story of the Geray dynasty and what they left behind.


ANAHTAR KELİMELER: Kırım Hanlığı, Geray, Osmanlı Devleti


KEYWORDS: Crimean Khanate, Geray, Ottoman Empire

[PDF]