Sayı: 64 Kış'13


Bilig
2012 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 60-61-62-63)


Cenk Akbıyık , Adnan Karadüz & S. Sadi Seferoğlu
Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma


Mustafa Aksoy
Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliği Serüveni


İ. Seçkin Aydın
Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği


Nihal Çalışkan
Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi


Gürkan Doğan
Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler


Derya Duman
Medyada “Doğru” Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi


Celâl Erdönmez
Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler


Osman Karatay & Muvaffak Duranlı
Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu


Kemal Reha Kavas
Mimariyi “Dokumak”: Anadolu - Batı Toros Göçerlerinde Çevre - Kültür İlişkisi


Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik & Nüket Kırcı Çevik
Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi


Mehmet Narlı
Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme


Ceylan Tokluoğlu
Azerbaijani Elite Opinion on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict (1991 and 2002)


Mehmet Aydın
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dursteler, Eric R. (2012). İstanbul’daki Venedikliler. Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş, çev. Taciser Ulaş Belge. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.


Bilig
2012 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 60-61-62-63)


Ömür Ceylan
Is Attâr’s Fotovvatnâme in Istanbul...?