Sayı: 23 Güz'02


Özgür ÇINARLI
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayıncılık, Ankara, 2002.


Ceylan TOKLUOĞLU
Azerbaycan’da Milliyetçilik ve Milli Kimlik Tanımlamaları


Alau ADİLBAYEV
Çarlık Döneminde Kazak Topraklarında Yürütülen Ruslaştırma Faaliyetleri


Sultangalieva G. S.
Peculiarities of the Volga-Ural And West Kazakhstan National Movement (the end of XIXth c. - early XXth c.)


Osman KARATAY
Bosna Krall.k Soyu Kotromani.lerin Asl. Hakk.ndaki Tart..malar


Nurettin Demir
Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında


Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Açısından Klasik Türk Edebiyatı ile İran Edebiyatı


İbrahim MUTİY - Mirsultan OSMANOV (Çeviren: Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL)
Kâşgarlı Mahmud’un Yurdu, Hayatı ve Mezarı Hakkında


Yusuf ÖZ
Afgan Türkistan Muhacirlerinden Süleyman Belhî Ailesi ve “Defter-i Kuyüdat” Fihristi


Mustafa DURMUŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Fikret Turan (Hazırlayan), Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati. İstanbul 2001: BAY.


Tuba Işınsu DURMUŞ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Hazırlayanlar, Mustafa İsen vd. (Hazırlayanlar), Şair Tezkireleri, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2002.


Mehmet YÜCE
Türkiye’de Gelir Dağılımı Bozukluğunun İzlenen Kamu Gelir ve Harcama Politikaları ile Bağlantısı