Sayı: 27 Güz'03


Adnan ŞİMŞEK
Yayın Değerlendirme / Book ReviewsMenderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî'nin Tuhfetü'l- Harameyn'i, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 2002, XVI+360 sayfa.


Özkul ÇOBANOĞLU
Kağanlık ve Kamlık Kurumları Arasındaki Çekişmenin Türk Mitolojisine Yansıması Problematiğinde Yöntem Sorunları


Cafer MUM
Halepli Edîb Dîvânı'na Göre XVIII. Yüzyıl Türkçesinin Bazı Fonolojik Özellikleri


Ramazan KORKMAZ
Oğuz Yurdu Romanında Toplumsal Bilinçdışının Görüntü Düzeyleri


S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Ay Bedir Halindeydi, Zafer Kazanıldı... Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri"Ay Bedir Halindeydi, Zafer Kazanıldı... Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri"


Ali Fuat BİLKAN
Kaşgar Devleti ve Atalıg Gazî Hakkında İki Yazma Eser


Hayrunnisa ALAN AKBIYIK
Timur'un Toktamış Üzerine Seferleri ve Altın Orda'nın Yıkılması Meselesi


Fatma ÖZKAN
Yıldırım, Yıldız, Alev, Alaz / Yalaz, Işın ve Işık Kelimeleri Nereden Geliyor?


İbrahim GÖRENER
Türkçe'de Usûl Kelimesinin Kullanımı Hakkında Bir Değerlendirme: Tefsir Usûlü Örneği


İbrahim TÜZER
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, İkaros'un Yeni Yüzü, Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002,388 sayfa.


Galip GÜNER
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Yılmaz, Emine, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji-Bir Deneme, Grafiker Yayınları, I. bs., Ankara 2002, X+146 s.


Güçmurat SOLTANMURADOV
Eski Merv Çevresine Kültür Felsefesi Açısından Bir Bakış