Halepli Edîb Dîvânı'na Göre XVIII. Yüzyıl Türkçesinin Bazı Fonolojik Özellikleri


Some Phonologic Features of the 18 (Eighteenth) Century Turkish According to Halepli Edîb Dîvân


Cafer MUM
[PDF]