Sayı: 16 Kış'01
M. Fatih KÖKSAL
KLÂSİK ŞİİRİMİZDEN BİLİNMEYEN BİR DEYİM: EL OYUNU
Ahmet KARTAL
SA'DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN GÜLİSTÂN İSİMLİ ESERİ'NİN TÜRKÇE TERCÜMELERİ
Çiçek EFENDİYEVA
ESKİ RUSÇA "GEÇMİŞ YILLARIN HİKÂYESİ" ADLI ESERDEKİ ESKİ TÜRK KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dursun Ali TÖKEL
SANAT VE EDEBİYATIN KAYNAĞI OLARAK MİTLER
Güçmurat SOLTANMURADOV
ESKİ MERV ÇEVRESİNE KÜLTÜR FELSEFESİ AÇISINDAN BAKIŞ
M. Sani ADIGÜZEL
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE GRAMER-TERCÜME METODU
Ertan EFEGİL
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991 -1999)