Sayı: 31 Güz'04
M. Mete TAŞLIOVA
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Ankara 2003, Akçağ Yay. 288 s.
N.N. TIDIKOVA Rusçadan çev. Hanzâde GÜZELOVA
Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili
Sharzada Akhmetova & Ardak Sakhanova
The Role of Non-Material Factors in Increasing Labor Productivity
Alpay BİZBİRLİK
Kroniklerde Osmanlı Devleti Yöneticilerine Yapılan Eleştiriler Üzerine (Başlangıçtan XVI. Yüzyılın Sonuna Kadar)
İsmail H. DEMİRCİOĞLU
Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Sosyal Bilimler Öğretiminin Amaçlarına Yönelik Görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği)
Musa Şamil YÜKSEL
Arap Kaynaklarında Timur
Âbide DOĞAN & Sıdıka GÖKÇELİK
Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme (1980-2000)
Şener DEMİREL
Divan Şiirinde Redd-i Matla
Nezir TEMÜR
Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı
F. Gülay MİRZAOĞLU
Aydın-Karpuzlu Yöresinde Nişan Çiçeği Geleneği ve İşlevsel Yapısı
Ahmet KARADOĞAN
-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine
Gülmira SADİYEVA
Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaları n Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi
S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay.
Mehmet Kutalmış
Tarihte ve Günümüzde Kazakistanın Alfabe Meselesi