Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision. Edited by Yılmaz Ulvi Uzun and Hakan Kaya. Nobel, 2023.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision. Edited by Yılmaz Ulvi Uzun and Hakan Kaya. Nobel, 2023.


Farrukh Jumayev


ÖZET
“Türk Devletleri Teşkilatı: Siyaset, Ekonomi, Kültürel İşbirlikleri ve 2040 Vizyonu” başlıklı kitap, Türk dünyasındaki karmaşık dinamiklerin kapsamlı ve aydınlatıcı bir incelemesidir. 594 sayfalık kitap, 2023 yılında yayımlandı. Kitabın editörleri, Türk dünyasında uluslararası ilişkiler, siyaset ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya'dır. Türk devletlerinden değerli akademisyenlerin kaleme aldığı bu bilimsel çalışma, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) çok yönlü yönlerini ve Türk halklarının siyasi, ekonomik ve kültürel manzarasını şekillendirmedeki rolünü derinlemesine ele alıyor.


ABSTRACT
The book titled “Organization of Turkic States: Politics, Economics, Cultural Collaborations and 2040 Vision” is a comprehensive and illuminating exploration of the intricate dynamics within the Turkic world. The 594-page book has been recently published in 2023. The editors of the book are Dr. Yılmaz Ulvi Uzun and Dr. Hakan Kaya, both are well-known for their work on international relations, politics and economics within Turkic world. Authored by valuable academicians from the Turkic states this scholarly work delves deep into the multifaceted aspects of the Organization of Turkic States (OTS) and its role in shaping the political, economic, and cultural landscape of the Turkic nations.


ANAHTAR KELİMELER: “Türk Dünyası Vizyonu – 2040”, Orta Koridor, modern ipek yolu girişimi


KEYWORDS: “Turkic World Vision – 2040”, Middle Corridor, modern silk road initiative


DOI :  [PDF]