İlk Yazılı Kaynaklarına Göre Oğuzlar Teŋri mi Yoksa Taŋrı mı Diyordu?


According to Their First Written Sources, Did Oghuzs Say Teŋri or Taŋrı?


Erkan Salan


ÖZET
Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili yayımlarda bir sözcüğün taŋrı (/tan͡grı) ve teŋri (/ten͡gri) şeklinde iki farklı biçimiyle karşılaşılır. Hatta bazen aynı eserde hem taŋrı (/tan͡grı) hem de teŋri (/ten͡gri) biçiminde ikili okumaların yer aldığı görülür. Farklı okuma ve kabuller, karışıklık oluşturmakla birlikte aynı sözcüğün sözü edilen dönemde iki farklı fonetik varyanta sahip olduğunun düşünülmesine imkân vermektedir. Var olan bu görünüm, niçin taŋrı ya da niçin teŋri okunması gerektiği konusunda bir kısım tespit ve değerlendirmelerin yapılmasını gerekli hâle getirmiştir. Aynı tarihî dönemde bir sözcüğün, herhangi bir sebebe bağlanmaksızın iki farklı biçimde okunması dil araştırmaları ve dönemin dil özellikleri bakımından sorun teşkil etmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde teŋri biçiminin mi yoksa taŋrı biçiminin mi kullanıldığını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmayla ortaya çıkan sonuç; adı geçen dönemde teŋri biçiminin bulunmadığı ve Oğuzların, ilk yazılı kaynaklarından itibaren sözcüğü taŋrı şeklinde kalın ünlülü olarak telaffuz ettikleri yönündedir.


ABSTRACT
In publications about Old Anatolian Turkish, two different forms of a word are encountered: taŋrı (/tan͡grı) and teŋri (/ten͡gri). In fact, it is sometimes seen that the same work includes binary readings in the form of both taŋrı (/tan͡grı) and teŋri (/ten͡gri). While different readings and acceptances create inconsistency, it allows to think that the same word had two different phonetic variants in the mentioned period. This existing view has necessitated some determinations and evaluations about why it should be read as taŋrı or teŋri. Reading a word in two different ways in the same historical period without any reason creates a problem in terms of language studies and language characteristics of the period. With this study, which aims to determine whether the teŋri form or the taŋrı form was used in Old Anatolian Turkish; It has been concluded that the teŋri form did not exist in the mentioned period and that the Oghuzs pronounced the word as taŋrı with a back vowel since their first written sources.


ANAHTAR KELİMELER: Oğuzlar, Eski Anadolu Türkçesi, teŋri, taŋrı, yazım, telaffuz


KEYWORDS: Oghuzs, Old Anatolian Turkish, teŋri, taŋrı, spelling, pronunciation


DOI :  [PDF]