Özbekistan’ın Yönetim Sistemi, Personel Rejimi ve Kamu Hizmeti Reformları


Uzbekistan’s Administrative System, Personnel Regime and Civil Service Reforms


Mehmet Akif Özer & Bakhtiar Ortaq


ÖZET
Bu çalışmada Özbekistan’ın yönetim sistemi, personel rejimi ve son dönemde kamu hizmetinde yapılan reformlar incelenmektedir. Son yıllarda dünya genelinde yeni kamu yönetimi anlayışının yaygınlaşmasıyla beraber kamu hizmetlerinin çok daha etkin ve verimli sunumu gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda kamu personelinin niteliklerinin artırılması, etkin kamu personeli politikaları ile sağlanabilecektir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanan Özbekistan, son yıllarda yaptığı reformlarla kamu personelinin niteliğini artırmak ve vatandaşına etkin kamu hizmeti sunmak için büyük çaba harcamaktadır. Çalışmada bu kapsamda; ülkenin idari yapısı ve ilgili son düzenlemeler incelenmiş, parlamento, başbakan ve bakanlar kurulu, yargı sistemi ve yerel yönetimlerle ilgili bilgiler verilmiş, bu kapsamda kamu personel rejimi ve kamu hizmeti reformları değerlendirilmiştir. Sonuçta ülkede kamu hizmeti ve personeli reformunun istikrarlı bir şekilde sürdüğü ve son yıllarda dijital devlete doğru ciddi çalışmalar başlatıldığı görülmüştür.


ABSTRACT
In this study, Uzbekistan’s administrative system, personnel regime and recent reforms in the public service are examined. In recent years, with the spread of the new public management approach around the world, more effective and efficient delivery of public services has come to the fore. In this regard, increasing the qualifications of public personnel can be achieved through effective public personnel policies. Uzbekistan, which gained its independence from the Soviet Union in 1991, has been making great efforts to increase the quality of public personnel and provide effective public services to its citizens with the reforms it has made in recent years. In this context, the study; The administrative structure of the country and the latest relevant regulations were examined, information was given about the parliament, the prime minister and the council of ministers, the judicial system and local governments, and in this context, the public personnel regime and public service reforms were evaluated. As a result, it has been seen that the public service and personnel reform in the country continues steadily and serious work towards a digital state has been initiated in recent years.


ANAHTAR KELİMELER: Özbekistan, reform, kamu hizmeti, kamu personeli, Mehnat Kodeksi.


KEYWORDS: Uzbekistan, reform, civil service, civil servants, Mehnat Codex.


DOI :  [PDF]