Türk Dünyasında Enerji Temelli Bölgeselleşme Çabaları: Türk Devletleri Teşkilatı


Efforts for Energy-Based Regionalisation in the Turkic World: The Organization of Turkic States


Osman Ağır & Zehra Aksu


ÖZET
İki enerji bölgesi üzerinde kurulmuş Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ortağı ülkelerin enerji politikalarının “enerji bölgeselciliği” bağlamında analizi bu makalenin temel amacını oluşturmaktadır. Birlik ortaklarının enerji kaynakları bakımından oldukça önemli rezerve sahip olmalarının yanında transit ülke olma bakımından da önemli bir coğrafi konumda yer almaları enerjiyi birliğin temel motivasyon kaynaklarından biri hâline getirmektedir. Bu düşünceden hareketle hazırlanan çalışmada, enerjinin Türk Devletleri arasında iş birliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkıları tartışılmış; “enerji bölgeselciliği” analiz kriterleri bağlamında üye ülkelerin enerji konusunda örgütten beklentilerinin neler olduğu ve bu beklentilerin karşılanma seviyesinin hangi düzeyde olduğu sorularına cevap aranmıştır. Elde edilen bulgularda örgütün enerji konusuna özel önem atfettiği, yazılı metinlerinde enerjinin önemli başlıklardan birini oluşturduğu, ortak ülkelerin birlikten enerji meseleleriyle ilgili önemli beklentilerinin bulunduğu, birliğin “enerji bölgeselciliği” kriterlerini büyük oranda karşıladığı ve orta vadede üye ülkeler arasında enerji ile ilgili somut iş birliği projelerinin hayata geçirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The main objective of this article is to analyse the energy policies of partner countries of the Organization of Turkic States (OTS), established over two energy regions, within the context of “energy regionalism.” The study, based on the premise that energy is one of the fundamental sources of motivation for the organisation, discusses the contributions of energy to the development and deepening of cooperation among the Turkic States. The paper explores the expectations of member countries from the organisation in terms of energy within the context of energy regionalism analysis criteria and seeks to answer questions regarding the level of fulfillment of these expectations. The findings suggest that the organisation has special importance in energy issues, with energy being a prominent subject in its written materials. The analysis reveals that the union broadly satisfies the criteria of energy regionalism, indicating the potential for implementing concrete cooperation projects related to energy among member countries in the medium term.


ANAHTAR KELİMELER: Türk Devletleri Teşkilatı, fosil enerji kaynakları, enerji politikaları, enerji güvenliği, enerji bölgeselciliği.


KEYWORDS: Organization of Turkic States, fossil energy resources, energy policies, energy security, energy regionalism.


DOI :  [PDF]