Sosyal İnovasyon Politikalarında Üniversitelerin Artan Önemi ve Bilim Mağazaları Konseptinin Türk Üniversitelerine Uyarlanması Üzerine Bir Model Önerisi


The Increasing Importance of Universities in Social Innovation Policies and a Model Proposal on the Implementation of the Science Shops Concept to Turkish Universities


Selen Işık Maden


ÖZET
Sosyal inovasyon, yeni bir kavram olmamasına rağmen son yıllarda ulusal/uluslarüstü düzeydeki politika tartışmalarının yeniden merkezi hâline gelmiştir. Gelir ve bilgi eşitsizliğindeki hissedilir artış bu durumun nedenleri arasında değerlendirilebilir. Mevcut büyük toplumsal zorlukların çözümünde, sosyal inovasyonun önemli bir aktörü olan üniversitelere de teknolojik yeniliklerin ötesine geçen yenilikçi çözümler yaratma noktasında önemli roller düşmektedir. Günümüzde artık üniversitelerin geleneksel misyonlarının ötesine geçmeleri ve toplumsal fayda temelli inovasyon süreçlerine yön verecek stratejiler izlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın temel amacı üniversitelerin üçüncü misyonu olarak adlandırılan topluma hizmet görevini yerine getirirken kullanabilecekleri yeni bir model önerisinde bulunmaktır. Türk yükseköğrenim sistemi içinde hiç denenmemiş ancak Avrupa üniversitelerinde 70’li yıllarda uygulanmaya başlanan ve günümüzde hem önemi hem de etkisi daha da artmış olan Bilim Mağazası modeli katılımcı, sosyal sorunlara duyarlı, toplumsal odaklı bir model olarak değerlendirilerek Türk üniversitelerine yeni bir yapı olarak sunulmaktadır.


ABSTRACT
Although social innovation is not a new concept, it has become the center of policy debates at the national and supranational levels in recent years. The significant increase in income and information inequality can be considered among the reasons for this situation. Universities, which are important actors of social innovation, have an important role in creating innovative solutions that go beyond technological innovations in solving current great social challenges. Today, universities need to go beyond their traditional missions and follow strategies that will guide innovation processes based on social benefit. In this context, the main purpose of this study is to propose a new model that universities can use while fulfilling their duty of service to society, which is called the third mission of universities. The Science Shop model, which has never been tried in the Turkish higher education system, but started to be implemented in European universities in the 70s and has increased both in importance and influence today, is evaluated as a participatory, socially sensitive, socialoriented model and presented to Turkish universities as a new structure.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal inovasyon, üniversiteler, inovasyon politikası, bilim mağazaları, toplum temelli inovasyon


KEYWORDS: Social innovation, universities, innovation policy, science shops, community-based innovation


DOI :  [PDF]