20. Yüzyılın İkinci Yarısında Azerbaycan ve Özbek Şiirinin Millî İdeolojik Yönden Karşılaştırılması


National-Ideological Comparison of Azerbaijani And Uzbek Poetry in the Second Half of the 20th Century


Terane Heşimova


ÖZET
Azerbaycan ve Özbek Türklerinin edebî ve kültürel ilişkileri eski bir tarihe, köklü geleneklere sahiptir. İbn Sina, Harezmî, Buhârî, Uluğ Bey, Ali Şîr Nevaî gibi tanınmış şahsiyetlerin isimleri Azerbaycan’da büyük bir saygıyla anılmakta, Kağanî, Nesîmî ve Fuzûlî’yi Özbek halkı kendi şairleri gibi okumaktadır. Çalışmamızda, 20. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan ve Özbek edebiyatında Sovyet yönetiminin yasaklamaya çalıştığı millî, tarihî ve Türk birliği temaları üzerine şiirlerde, konu ve fikir benzerlikleri ele alınacaktır. 1950’lerde Stalin’in ölümünden sonra ve dünya edebiyatındaki yenilenme süreçlerinin etkisiyle Azerbaycan ve Özbek edebiyatında üstü kapalı şekilde millî konular ele alınmaya başlandı. Makalede, bu dönemde millî şiiri esaretten kurtarma yolunda kalemleriyle savaşan Bahtiyar Vahapzade, Halil Rıza, Fikret Koca, Erkin Vahidov, Abdulla Oripov, Cemal Kemal’in şiirlerindeki, manzumelerindeki ortak konular, ülkü ve fikir benzerlikleri, edebî etki, esinlenme gibi konular gözden geçirilmiş, Sovyet yönetimine karşı direnişlerden söz edilmiştir.


ABSTRACT
Literary and cultural ties between Azerbaijani and Uzbek Turks have an ancient history and deep traditions. The names of wellknown figures such as Ibn Sina, Kharezmi, Bukhari, Ulugbek and Ali-Shir Nava’i are mentioned with due respect in Azerbaijan, and Uzbek people read Kagani, Nasimi and Fuzuli like their own poets. Our study will examine the parallels and similarities of themes and ideas in poems on the themes of national, historical and Turkic unity, which the Soviet administration tried to ban in Azerbaijani and Uzbek literature in the second half of the 20th century. In the 1950s, after the death of Stalin and under the influence of the processes of renewal in world literature, national problems began to be implicitly covered in Azerbaijani and Uzbek literature. In the article, the common themes in the poems of Bahtiyar Vahabzade, Khalil Rıza, Fikret Koca, Erkin Vakhidov, Abdulla Oripov and Jemal Kemal, who fought with their pens for the release of national poetry from captivity during this period, the similarity between ideals and ideas, the issues such as literary effect and inspiration are reviewed, and the resistance of the above-mentioned poets against the Soviet rule is discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Azerbaycan şiiri, Özbek şiiri, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Sovyet rejimi, asimilasyon


KEYWORDS: Azerbaijani poetry, Uzbek poetry, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Soviet regime, assimilation


DOI :  [PDF]