Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi / Turkish World Cultural History from Ötüken to Crimea. Ed. Ahmet Kanlıdere and İlyas Kemaloğlu, Ötüken Press, 2021.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi / Turkish World Cultural History from Ötüken to Crimea. Ed. Ahmet Kanlıdere and İlyas Kemaloğlu, Ötüken Press, 2021.


Başak Kuzakçı


ÖZET
“Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi” başlıklı kitap Türk kültür ve siyasî tarihi alanında uluslararası çapta çalışmaları bulunan Ahmet Kanlıdere ve İlyas Kemaloğlu editörlüğünde hazırlamıştır. Çalışma, “Giriş” dahil olmak üzere 18 bölümden oluşmaktadır. Dizin ve yazarlar hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Katkıda Bulunanlar kısmı dahil olmak üzere toplam 541 sayfadır. Eser, Türk dünyası hakkında günümüze kadar ortaya konmuş olan bilgilerin derlenmesi, gerekli hallerde tashihlerin yapılması ve güncel Türk dünyası tarihine dair geçmişten gelen literatürün güncel yazımla bir araya getirilerek ikmal edilmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Genel itibarıyla Türk tarih yazımında spesifik olarak ise Türk dünyasına dair üretilen eserlerde ağırlık halen siyasî tarih konularına verildiğinden eserde kültürel tarihe dair hususların öne çıkarılması amaçlanmıştır. Editörlerin; “kültür çatısı altında ele alabildiğimiz bütün konular, geniş coğrafyaya yayılan tüm Türklerin ortak değeridir” ifadesi eserde kültür tarihine yönelik yaklaşımın öne çıkarılmasının esas nedeni olarak değerlendirilebilir. Bölüm yazarlarının alanına uluslararası sahada katkı sunan, çalışmalarıyla tarihyazımına orijinal görüşler getiren Türk akademisyenler arasından seçildiği, eserin sonundaki “Katkıda Bulunanlar” başlığında yazarlar hakkındaki kısa izahattan anlaşılmaktadır. Bölüm yazarları incelenen döneme dair eski ve yeni literatürü terkip ederek tarihyazımındaki hatalı bilgileri düzelterek ele aldıkları konulara dair güncel ve bütünsel bir metin ortaya çıkarmıştır.


ABSTRACT
The book titled “Turkish World Cultural History from Ötüken to Crimea” was prepared in the editorial of Ahmet Kanlıdere and İlyas Kemaloğlu who have international works in the field Turkish cultural and political history. The study is composed of 18 chapters, including the “Introduction Part”. In total 541 pages, including the contributors’ chapter, contain information on the index and authors. The book is designed to compile information about the Turkish World until now, to make disclaimers where necessary, and to replicate the literature from the past about the history of the current Turkish World with the current writing. In general, Turkish history writing is specifically aimed at the emphasis on cultural history as the weight is still given to political history issues in the works produced in the Turkish World. The statement by the editors, “All the topics we can address under the culture roof are the common value of all Turks that spread across the wide geography” can be considered as the main reason for the approach to cultural history. Contributing to the field of department authors in the international field, it is understood from the short description about the authors in the title “Contributors” at the end of the work, selected from among the Turkish academics who brought original views to historiography with their works. The authors of the department have compiled an up-to-date and holistic text on the subjects they have dealt with by correcting the erroneous information in the historiography by combining the old and new literature about the period studied.


ANAHTAR KELİMELER: Kültür Tarihi Metodu, Türk Dünyası, Türk Kültür Tarihi, Orta Asya


KEYWORDS: Methodology of Cultural History, Turkish World, Turkish Cultural History, Central Asia

[PDF]