Makroekonomik ve Sosyo-politik Endeks Nitelikli Çalışan Başına Reel GSYH’yi Nasıl Etkiler? Türk Cumhuriyetleri’nden Kanıtlar


How Does Macroeconomic and Socio-political Index Affect the Real GDP per Qualified Worker? Evidence from Turkic Republics


Eşref Uğur Çelik, Fehmi Buğra Erdal, Mustafa Can Küçüker & Tolga Omay


ÖZET
Bu çalışmada, nitelikli çalışan başına reel GSYH düzeyini etkileyen sosyoekonomik faktörler üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Türk Cumhuriyetleri için makroekonomik ve sosyo-politik performans endeksleri oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan bu endeksler kullanılarak, nitelikli çalışan başına düşen reel GSYH düzeyinin belirleyicileri literatürde ilk kez analiz edilmektedir. Ampirik sonuçlar, belirli eşik düzeylerinin nitelikli çalışan başına reel GSYH düzeyini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, çalışmada yer verilen ülkelerin politika yapıcıları, ülkelerinin refahı açısından iyi organize edilmiş politikalar yürütmek için makroekonomik ve sosyo-politik performans endekslerin eşik değerlerini ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır.


ABSTRACT
In this study, we concentrated on the socioeconomic factors affecting the level of real GDP per qualified worker. For this purpose, we have used the macroeconomic and socio-political performance index for Turkic Republics. By using these newly established indices, determinants of the level of real GDP per qualified worker are analyzed for the first time in the literature. From the empirical investigation, we found that certain threshold levels significantly affect the real GDP level per qualified worker. Therefore, the policymakers of these countries should seriously consider these threshold levels for macroeconomic and socio-political performance index for conducting a well-organized policy for the prosperity of their countries.


ANAHTAR KELİMELER: Makroekonomik Performans Endeksi, Sosyo-politik Performans Endeksi, Dışa Açıklık, Sermaye, Nitelikli Çalışan Başına Reel GSYH


KEYWORDS: Macroeconomic Performance Index, Socio-political Performance Index, Openness, Capital, Real GDP per Qualified Worker


DOI :  [PDF]