Soğuk Savaştan Günümüze Hindistan’ın Orta Asya Politikasının Bölgesel Çıkarlar Bağlamında Değerlendirilmesi


An Evaluation of India’s Central Asian Policy in the Context of Regional Interests


Ferhat Çağrı Aras & Ekber Kandemir


ÖZET
Bu çalışmada Hindistan’ın Orta Asya devletleri ile olan ilişkileri Hindistan’ın bölgesel çıkarları bağlamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, ilk bölümde soğuk savaş döneminde Hindistan’ın Orta Asya politikası analiz edilmiş olup, bağlantısızlık politikası kapsamında SSCB bağlamındaki ilişkileri ve Orta Asya’nın güvenliğindeki rolü değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise Hindistan’ın bağlantısızlık politikasının Orta Asya devletleri ile olan ilişkilere ne gibi etkiler yaptığı analiz edilmiştir. Mevcut durumun tartışıldığı son bölümde ise Orta Asya’daki ülkeler ile ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli diplomatik konferanslar, antlaşmalar ve Şangay İşbirliği Örgütü kapsamında serbest ticaret bölgeleri ve ekonomik koridorların gerekliliği değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel çıkarımı tarihsel bağlamda Hindistan’ın iç ve dış politikasında meydana gelen değişikliklere rağmen Orta Asya ülkeleri ile olan kültürel, ekonomik ve askeri ilişkilerin kopmamış olması üzerinedir. Diğer bir bulgu ise jeopolitik rekabette Orta Asya ülkelerinin Hindistan’a stratejik fayda sağlama potansiyeline sahip olduğudur. Bu çalışma, Hindistan’ın ulusal güvenlik politikasının karşı karşıya olduğu güncel tehlikelerin analizi ile sona ermektedir.


ABSTRACT
In this study, the transformations in Central Asian policies from the post-cold war period of India to the present will be discussed. In this context, the influence of India in the power struggle in Central Asia, the basis on which India has relations with the region, and the place of this spiral of ties in India’s economy will be tried to be revealed in the context of foreign policy analysis. The main determination of the study is that despite the changes in the internal and external conjuncture of India in the historical process of more than a century, their relations have not been broken, and there has always been a unique, exceptional and always special type of economic and security relations. Another finding is that it has the potential to provide strategic benefits to India in geopolitical competition. The historical development of the relations between India and Central Asian countries and how it can be shaped in the future have been tried to be revealed. This study concludes with an analysis of the current threats for India’s national security policy.


ANAHTAR KELİMELER: Hindistan, Orta Asya, Hindistan-Orta Asya İlişkileri, Avrasya, Bağlantısızlar Hareketi


KEYWORDS: India, Central Asia, India-Central Asia Relations, Eurasia, Nonaligned Movement.


DOI :  [PDF]