Türk Dünyasında Birlik Fikrinin Kökenleri


The Origins of the Unity Idea in the Turkic World


Cemil Doğaç İpek & Mehmet Çağatay Güler


ÖZET
885 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri ve Osmanlıcılık, Ümmetçilik gibi fikirlerin zamanın ruhuna yenik düşmesiyle birlikte, medeniyet anlayışını çok katmanlı bir yeniden inşa sürecine tabii tutan Türk Dünyasında birlik fikri, bir dünya görüşü ve yeni bir medeniyet tasavvuru olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma; Türk Dünyasının asırlara dayanan tarihi ve kültürel mirasının, dilde birlik fikrinin diğer bir ifadeyle dilin birleştirici bir unsur olarak ele alınması yaklaşımının temsilcileri tarafından, nasıl yeniden inşa edildiğini ele almaktadır. Bu kapsamda beş farklı dilde neşredilmiş araştırmalardan istifade edilmiştir.


ABSTRACT
As the Turks outside the Ottoman Empire lost their independence from 1885 and the ideas such as Ottomanism and Pan-Islamism were overwhelmed with the zeitgeist, the idea of unity emerged as a worldview and a new image of civilization in the Turkic World, which reinterpreted its civilizational identity within the framework of a multilevel reconstruction period. This study addresses the reconstruction of the centuries-long historical and cultural heritage of the Turkic world by the representatives of this idea based on the unity of language, i.e. having language as a unifying element, from a historical perspective. In this framework, studies published in five different languages were analyzed.


ANAHTAR KELİMELER: Türk Dünyası, Türk Dili, Türk Medeniyeti, Türkler, Birlik Fikri


KEYWORDS: Turkic World, Turkish Language, Turkic Civilization, Turks, Unity Idea.


DOI :  [PDF]