Türkiye ve Özbekistan’da Yazılan Romanlarda ‘Ankara Savaşı’


‘Ankara War’ in Novels Written in Türkiye and Uzbekistan


Fatma Açık


ÖZET
Edebî eserlerde geçmiş, çok farklı yaklaşımlarla, bazen çelişkili yorumlarla ele alınır, tarihî olayların toplum üzerinde meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri göz önüne serilmeye çalışılır. Yazarlar tarihten aldıkları malzemeyi çağdaş anlatı düzleminde inceleyerek kurmacayı meydana getirirler. Dolayısıyla eserin tarihî gerçeklikle örtüşmesi de gerekli görülmeyebilir. Bu çalışmada Mehmet Samih Fethi’nin Timur, Oktay Tiryakioğlu’nun Devlerin Savaşı Yıldırım Bayezid ve Timurlenk, İbrahim Hakkı Gündoğdu’nun Bozkırın Son Atlısı Timur, Dündar Alp’in Şarkın Büyük Hakanı Timurlenk, Erol Toy’un Azap Ortakları 1, 2, Xurshid Davron’ın Sohibqiron Nabirasi yoki Mitti Yulduz Qissasi ile Amir Temur O‘g‘lining O‘limi, Yevgeni Berezikov’un Buyuk Temur 1, Muhammed Ali’nin Ulug‘ Saltanat 1., 2., 3., 4. Kitob, Buriboy Ahmedov’un Amir Temur adlı eserleri Ankara Savaşı’na bakış açısı yönünden incelenmiştir. Savaşın çıkış nedenleri ve sonrasını Özbekistan ve Türkiye sahasında yazarlar farklı şekillerde yorumlarken; savaşın gerçekleştiği yer, şekil ve sonuç bakımından ortak kanaate sahip oldukları tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In literary works, the past is handled with very different approaches, sometimes with contradictory interpretations. The positive or negative effects of the historical event on the society are tried to be revealed. Writers create fiction by infiltrating historicality in a way, by examining the fictional material they collect from there on the plane of contemporary narrative. Therefore, it may not be considered necessary to overlap with historical reality. In this study, “Timur” by Mehmet Samih Fethi, “Battle of Giants Yildirim Bayezid and Tamerlane” by Oktay Tiryakioğlu, “The Last Horseman of the Steppe Timur” by İbrahim Hakkı Gündoğdu, “Partners of Punishment 1, 2” by Erol Toy, “The Great Khan of Your Song Tamerlane” by Dündar Alp, Xurshid Davron’s Timur’s grandson or Dwarf Star Story” and “The Death of Amir Temur’s Son” and “Death of Emir Timur’s Son”, Yevgeni Berezikov’s “Great Temur 1., 2”, Muhammad Ali’s “Great Reign 1, 2, 3”, Buriboy Ahmedov’s works named “Emir Temur” were examined in terms of his perspective on the Battle of Ankara. While the authors interpret the reasons for the outbreak of the war and its aftermath in different ways in the fields of Uzbekistan and Türkiye, it has been determined that they have a common opinion in terms of the place, shape and outcome of the war.


ANAHTAR KELİMELER: Türk ve Özbek edebiyatı, roman, Ankara Savaşı.


KEYWORDS: Turkish and Uzbek literature, novel, Battle of Ankara


DOI :  [PDF]