Bulgaristan’da Kurulan Bir Türk Derneği: Turan Gençlik ve Spor Birliği


A Turkish Association Founded in Bulgaria: Turan Youth and Sports Association


Mustafa Mutlu


ÖZET
Bu makale iki savaş arası dönemde 1924-1934 yılları arasında Bulgaristan’da faaliyet gösteren Turan Gençlik ve Spor Birliği’nin Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ulusal bilincini geliştirmek, halkın terbiyesi ve sosyo-kültürel meseleleriyle ilgilenmek yoluyla onları fikrî ve bedenî manada yükseltme çabalarına odaklanmaktadır. Bulgaristan Devleti, Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı sindirme, asimile etme ya da göçe zorlama gibi politikalarla onların Bulgaristan topraklarındaki izlerini silme gayreti içinde olmuştu. Bu süreçte Bulgaristan’daki Türklerin arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve Türk kültürünü yaşatmak adına birtakım entelektüel çevreler bir araya gelerek Turan Birliği’ni oluşturmuşlardı. Türkler arasında millî şuurun ve kültürün gelişmesi adına anavatan Türkiye’deki Kemalist inkılapları örnek alan Turan Birliği, yaptığı faaliyetler ve savunduğu fikirler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin de odağında yer almıştı.


ABSTRACT
This article discusses the activities of the Turan Youth and Sports Association, which operated in Bulgaria during the interwar period between 1924 and 1934. In this context, it focuses on the Association’s efforts to develop national consciousness among the Turks in Bulgaria and to improve the public intellectually and physically by dealing with educational and cultural issues. The State of Bulgaria had been striving to erase the traces of the Turks in Bulgaria with the policies such as intimidation, assimilation and forced migration. Meanwhile, a number of intellectuals came together to strengthen the bond between the Turks in Bulgaria and to preserve Turkish culture, and founded the Turan Association. The Turan Association, which took the Kemalist reforms in the homeland Turkey as an example for the development of national consciousness and culture among the Turks, was also at the center of the relations between the two countries with its activities and the ideas it pursued.


ANAHTAR KELİMELER: Turan, Bulgaristan, Türk Spor Birliği, Kemalizm, Baş Müftü.


KEYWORDS: Turan, Bulgaria, Turkish Sports Association, Kemalism, Grand Mufti.


DOI :  [PDF]