Algının Çerçevelenmesi: İngiliz Basınında 1896 Osmanlı Bankası Baskını


Framing Perception: British Press Coverage of the 1896 Ottoman Bank Raid


Levent Ürer & Asuman Kutlu


ÖZET
Bu çalışma, İngiliz gazetelerinin 1896 yılındaki Osmanlı Bankası Baskınını nasıl çerçevelediğini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun uluslararası alandaki siyasi ve sosyal yeniden inşasında bu çerçevelerin rolünü incelemeyi amaçlamıştır. Nitel bir tümevarımsal çerçeveleme analizi gerçekleştirilmiştir. Metin analizinin sonuçları iki ana çerçeve ortaya çıkarmıştır: (i) insani ilgi: Osmanlı İmparatorluğu içinde iç çekişme ve bölünme ile (ii) birleşme vurgusu: uluslararası ilişkilerde izolasyon politikası. Birinci çerçeve, Osmanlı İmparatorluğu ve Müslüman nüfusa yönelik olumsuz metaforların kullanılmasıyla birlikte, öldürülen veya yaralanan Ermenilerin sayısına ilişkin dezenformasyonu içerirken, ikinci çerçeve, diplomatik baskıdan ziyade Avrupa’nın ulusal, uluslararası desteğine ve güçlü müdahalesine vurgu yapmaktadır.


ABSTRACT
This study aimed to explore how British newspapers framed the Ottoman Bank Raid in 1896 and how they might have functioned in the political and social reconstruction of Ottoman Empire within the international sphere. A qualitative inductive framing analysis was carried out. The results of textual analysis revealed two main frames: (i) human interest: internal unrest and fracture within the Ottoman Empire and (ii) emphasis on unification: isolation policy within international relations. While the former frame mainly included disinformation regarding the number of Armenians killed or wounded, combined with constant use of negative metaphors for Ottoman Empire and Muslim population, the latter frame focused on national, international support and forceful intervention of Europe rather than diplomatic pressure.


ANAHTAR KELİMELER: Osmanlı Bankası Baskını, Ermeni Saldırısı, İngiliz Basını, Çerçeveleme, Algı, Kamuoyu


KEYWORDS: The Ottoman Bank Raid, Armenian Attack, British Press, Framing, Perception, Public Opinion


DOI :  [PDF]