Melgunov’a Göre 19. Yüzyılda İran’da Türkmen Boyları


Turkmen Tribes in Iran in the 19th Century according to Melgunov


Zeynep Yıldırım


ÖZET
Grigory Valerianovich Melgunov 1860 yılında İran’a seyahat ederek Türkmenlerin yaşadığı bölgede araştırmalar yapmış ve hazırladığı seyahatnameyi Rusya’da yayımlamıştır. Eserde, 19. yüzyıl başlarında Hazar Denizi’nin güney kıyılarında yaşayan Türkmenlerin yerleşim birimleri, İran ve Rus Devletleri ile olan münasebetleri, sosyal ve siyâsî ilişkileri detaylı olarak tasvir edilmekte ve Türkmen boylarının sınıflandırılmış listesi verilmektedir. Bu çalışmada Melgunov’un Türkmenler hakkında verdiği malumat değerlendirilerek, bölgeye yaptığımız araştırma gezileri esnasında tespit edilen boyların Türkmen Türkçesi adlarının esas şekilleri verilerek Melgunov’un listesindeki hatalı kısımlara işaret edilmeye çalışılacaktır.


ABSTRACT
By travelling to Iran in 1860, Grigory Valerianovich Melgunov conducted research in the region where Turkmens lived and published his travel book in Russia. In his book, the settlements of the Turkmen living on the southern shores of the Caspian Sea at the beginning of the 19th century, their relations with Iran and Russian States and their social and political relations are described in detail and a classified list of Turkmen tribes is given. In this study, the information given by Melgunov about the Turkmens is evaluated, and the main forms of the Turkmen Turkish names of the tribes identified during our research trips to the region are given, and the erroneous parts in Melgunov’s list are pointed out.


ANAHTAR KELİMELER: Melgunov, İran, Türkmen, Türkmen boyları.


KEYWORDS: Melgunov, Iran, Turkmen, Turkmen tribes.


DOI :  [PDF]