Sürdürülebilir Güvenlik Çerçevesinde Türkiye’nin İklim Politikaları


Türkiye’s Climate Policies in the Context of Sustainable Security


Senem Atvur & Çağla Vural


ÖZET
İklim değişikliği, küresel sistemin bütünlüğünü tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline gelmektedir. İklim değişikliğinin etkileri devletlerin çıkarlarına, insan refahına ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeni tehditler ortaya koymaktadır. Bu makale, Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarını ulusal, insani ve çevresel güvenlik arasında denge kurmaya odaklanan sürdürülebilir güvenlik yaklaşımı çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Türkiye’nin ekonomik önceliklerinin iklim stratejisinin önüne geçtiğini savunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin karbon salımı artmaya devam ettikçe ülke, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha kırılgan ve daha az dirençli hale gelecektir. Bu çalışmada Türkiye’nin iklim değişikliğinin yarattığı riskleri sürdürülebilir güvenlik yaklaşımı çerçevesinde ele alması halinde ekonomik çıkar, toplumsal refah ve çevresel korumanın hem mevcut hem de gelecek kuşaklar için dengeli şekilde garanti altına alınabileceği savunulmaktadır.


ABSTRACT
Climate change is becoming one of the most crucial problems threatening the integrity of the global system. The impacts of climate change have been posing new threats to the states’ interests, human prosperity and environmental sustainability. This article aims to analyze Türkiye’s climate policies within the context of the sustainable security approach, which focuses on the balance between national, human and environmental security. The study argues that Türkiye’s economic priorities prevail over its climate strategies. Moreover, Türkiye becomes more vulnerable and less resilient to the impacts of climate change as long as the country’s carbon emissions continue to rise. Therefore, this article argues that if Türkiye considers the risks of climate change with a sustainable security approach; economic advantages, social prosperity and environmental protection for both present and future generations could be equivalently guaranteed.


ANAHTAR KELİMELER: İklim değişikliği, Türkiye, sürdürülebilir güvenlik, karbon salımı, Paris Anlaşması.


KEYWORDS: Climate change, Türkiye, sustainable security, carbon emission, Paris Agreement.


DOI :  [PDF]