Ahıska Türklerinde Türkçe-Rusça Kod Değiştirme Deseni ve Temel Dil Çerçeve Modeli


Code-Switching Pattern of Turkish- Russian Bilingual Ahıska Turks and Matrix Language Frame Model


Kayhan İnan


ÖZET
Ahıska Türkleri, 1944’te Sovyet Gürcistan’daki anavatanlarından Asya’daki Sovyet Cumhuriyetlerine sürüldükten sonraki 75 yıl içinde çok dilli bir topluma evrilmiştir. Ahıska Türkleri, iletişimlerinde Türkçe ve Rusça dil çiftini kullanmaktadır. Günlük iletişimlerinde kod değiştirme stratejilerine başvurmaktadır. Ahıska Türklerinde Türkçe-Rusça kod değiştirme örüntüsü iki dilli iletişim bağlamında dil bilimsel olarak analiz edilmemiştir. Bu nedenle bu çalışma, Ahıska Türklerini farklı bir bağlamda incelemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda Ahıska Türklerinin komedi grubu Miko Şov’un Bişkek gösterisi incelenmiş ve kod değiştirme durumunu yansıtılmaya çalışılmıştır. Veriler Temel Dil Çerçeve Modeline göre isim, sıfat, edat, fiil ve zarf başlıkları altında incelenmiştir. Rusça ile iletişime geçen diğer Türk toplulukları ile benzer stratejilerin izlendiği tespit edilmiştir.


ABSTRACT
During the 75 years following Ahıska Turks’ expatriation from their homeland in Soviet Georgia in 1944 to the Central Asian Soviet Republics, they have evolved into a multilingual society. Ahıska Turks use Turkish and Russian language pairs in their daily communication. They adopt code-switching strategies in their daily communication. Turkish-Russian code-switching pattern of Ahıska Turks was not analyzed linguistically in terms of bilingual communication. Therefore, this study aims to investigate Ahıska Turks from a different perspective. It reflects the code-switching situation by examining the Bishkek show of Miko Şov, an Ahıska Turks’ comedy group. The records were investigated based on the Matrix Language Frame Model and the pattern is divided into categories as nouns, adjectives, adpositions, verbs, and adverbs. It is determined that the same strategies were followed with other Turkic languages contacting Russian.


ANAHTAR KELİMELER: Ahıska Türkleri, kod değiştirme, Temel Dil Çerçeve Modeli, Türkçe-Rusça iki dillilik, Türk diasporası.


KEYWORDS: Ahıska Turks, code-switching, Matrix Language Frame Model, Turkish-Russian bilingualism, Turkish diaspora.


DOI :  [PDF]