Kazakistan’daki Bölgesel Cedidcilik Hareketi Kapsamında Milli Kimlik İnşası Meselesi Üzerine Bir İnceleme


Some Problems of the Study of the Regional Jadid Movement in Kazakhstan in the Context of the Structure of National Identity


Sayan Shilmambetov & Bakhytzhan Saparov


ÖZET
Bu makalede Kazakistan’ın bölgesel özellikleri bağlamında Cedid hareketinin Kazak Milli kimliğinin oluşumu üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Rusya tarih yazımında Cedidcilik hareketi meselesi, İslami bütünleşme, PanTürkizm ve etnik milliyetçilik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türk dünyasındaki siyasi anlamdaki birleşmenin mimari olan Tatar aydınlarının etkin faaliyetleri sonucunda Kazakistan’daki milli kimligin inşasında Cedidcilik hareketinin etkinliği görülmektedir. Kazakistan’da milli uyanış ve Türk birliği süreci paralel olarak gelişmiştir. Kazak kırsalındaki göçebelerin dini inanışlarını, kabileler arası cekişmelerden etkin bir şekilde yararlanan Çarlık idaresi, Kazakistan’da güçlü bir Ruslaştırma politikasının temellerini atmıştır. Bu bağlamda Cedid okullarına rakip olarak özellikle Rus-Kazak okullarının sayısı artırılma yoluna gidilmiştir. Kazakistan’ın kuzey ve batı bölgelerindeki Cedid okullarında eğitim görmüş olan Alaş hareketinin kurucuları, daha sonra Moskova ve Saint Peterburg’un yüksek eğitim kurumlarında tahsillerini tamamladılar. Aynı zamanda geriye kalan Cedid aydınları da, günümüzdeki Özbekistan, Kazan, Kahire ve İstanbul medreselerini bitirdiler. Bu bağlamda ülke dışında alınmış olan eğitimin etkisi ile Kazakistan’da Cedid hareketi iki yönde gelişti: Bunlardan birincisi Kazak devleti olan Alaş Orda’nın kurulmasına yönelik faaliyetler, ikincisi ise Merkezi Asyadaki Türk halklarının birliği ve Bağımsız Türkistan devletinin kurulması için mücadele edilmesidir.


ABSTRACT
In this article, the impact of the Jadid movement on the formation of Kazakh national identity is discussed in the context of the regional characteristics of Kazakhstan. The issue of the Jadid movement in Russian historiography was written within the framework of Islamic integration, pan-Turkism, and ethnic nationalism. The Jadid movement, which is the essence of the national identity construction, has left its traces in Kazakhstan thanks to the Tatar scientists who naturally affect the Turkish unity process. National identity and Turkish unity issues developed in parallel in Kazakhstan. Evaluating the religious views of Kazakh nomads in rural areas, and the tribalism and ethnic relations, the Tsarist administration exerted strong pressure on the policy of Russification. Therefore, Russian-Kazakh schools increased in number and developed rivalry to the Jadid schools. The founders of the Alaş movement, who were educated in the Jadid schools in the northern and western regions of Kazakhstan, later studied at the higher education institutions of the Russian Empire. The rest of the Jadids received their education in the madrasahs of today’s Uzbekistan, Kazan, Cairo and Istanbul. In this context, two aspects of the Jadid movement have become stereotyped in Kazakhstan, the first is the establishment of the Kazakh state Alaş Orda, the second is the struggle for the unity of the Central Asian Turkic people and the establishment of the Turkestan state.


ANAHTAR KELİMELER: Kazakistan, Cedid hareketi, Milli hareket, Milli kimlik.


KEYWORDS: Kazakhstan, Jadid movement, Regional Characteristics, National identity.


DOI :  [PDF]