Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Mehmet İpşirli. Osmanlı İlmiyesi. Kronik Kitap, 2021, 474 s.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Mehmet İpşirli. Osmanlı İlmiyesi. Kronik Kitap, 2021, 474 s.


Fırat Küskü


ÖZET
Osmanlı İlmiyesi isimli eser, Prof. Dr. Mehmet İpşirli’nin kırk seneyi aşkın ilmiye çalışmalarının bir ürünü olarak, 2021 yılının Ocak ayında Kronik Yayınları tarafından neşredilmiştir. Osmanlı Devleti’ni yüzyıllar boyunca ayakta tutan sac ayaklarından bir olan ulemayı en üst kademesinden en alt kademesine kadar, yalnızca ilmi değil; siyasi ve sosyal yönleriyle de inceleyen çalışma, Osmanlı ilmiye teşkilatını bir bütün olarak ele almaktadır. Ulema ve medreseler hakkında akıllarda kalan birçok soru işaretinin giderildiği bu eser, Mehmet İpşirli’nin bir ömür süren çalışmalarının bir araya getirilmesi sonucu oluşmuştur. İlmiye sahasında yapılacak olan akademik çalışmalar için bir rehber hüviyetinde olan bu eser, sade dili ve kolay okunur olması yönleriyle genel okuyucuya da hitap etmektedir. Bu çalışmada eserin tanıtımı yapılmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
Prof. Dr. Mehmet Ipsirli’s book titled “Osmanli Ilmiyesi” was published by Kronik Publications in January 2021, as a product of Mehmet İpşirli's more than forty years of scientific studies. The study examines the “ulema” -which is one of the fundamentals that kept Ottoman Empire alive for centuries- from the highest to the lowest level, not only in scientific but also in political and social aspects. This work, which eliminates many question marks about ulema and madrasahs, was formed as a result of the life-long works of Mehmet Ipsirli. This work, which it is a guide for academic studies in the field of science, appeals to the general reader with its simple language and readability. In this study, it has been tried to introduce the work.


ANAHTAR KELİMELER: Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, İlmiye Teşkilatı, Şeyhülislam, Kazasker, Kadı


KEYWORDS: Mehmet Ipsirli, Ilmiye of Ottoman Empire, Ilmiye Organisation, Seyhulislam, Kazasker, Kadi

[PDF]