Türk Dünyasında Turizmin Ülkeler Arası İş Birliği Temelli Geliştirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma


A Qualitative Research on the Cooperation-Based Development of Tourism in the Turkic World Countries


Muharrem Tuna, Başak Özyurt, Ayşe Selin Dülger, Fatih Türkmen & Necmi Uyanık


ÖZET
Araştırmanın temel amacı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan ve Türkiye Cumhuriyeti ülkelerinin mevcut potansiyellerinin belirlenip geliştirilmesi ile turizm alanında iş birliği yapılmasının önemini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada altı farklı Türk devletinin turizm akademisyenleri, bakanlık temsilcileri ve turizm sektöründe çalışan yöneticilerinden oluşan 31 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildikten sonra elde edilen verilerle MAXQDA 2020 nitel veri analiz programı kullanılarak tematik analiz yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde turizm alanında iş birliğinin Türk devletlerinde ekonomilerin iyileştirilmesi ve siyasi bütünlüğünün korunmasına katkı sağlayacağına; bu ülkelerdeki turizm destinasyonlarının çeşitli yollarla tanıtım ve pazarlamasının yapılması gerektiğine ve turizm iş birliğine yönelik bir çatı örgütün kurulmasına ihtiyaç olduğuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The main purpose of the study is to determine the existing tourism potential of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cyprus, Turkey and Uzbekistan and to underline the importance of cooperation in the field of tourism. In this study, criteria sampling method and maximum diversity sampling method, which are among the purposeful sampling methods, were used in determining the sample. In addition, a case study, one of the qualitative research designs, was used. In the study, after in-depth interviews were conducted with 31 people from six different Turkish states, including tourism academics, ministry representatives and managers working in the tourism sector, thematic analysis was conducted using the MAXQDA 2020 qualitative data analysis program. As a result of the study, it was stated that cooperation in the field of tourism will contribute to the development of economies and the maintenance of political unity in Turkish states. Furthermore, it was realized that the tourism destinations in these countries should be promoted and marketed in various ways and an umbrella organization for tourism cooperation needs to be established.


ANAHTAR KELİMELER: Türk Devletleri, Türk Dünyası, turizm, iş birliği, turizm planlaması.


KEYWORDS: Turkish States, Turkic World, tourism, cooperation, tourism planning.


DOI :  [PDF]