Dağlık Karabağ Krizi Çözümünde Arazi Takası Formülü: Goble Planı ve Lavrov Planı


Land Swap Formula in the Nagorno- Karabakh Crisis Solution: Goble Plan and Lavrov Plan


Salih Yılmaz


ÖZET
Dağlık Karabağ tarihini incelediğimizde, Ermeni ve Azerbaycan tarihçilerin bin yıllık tarihin gerçeğini aradıklarını ve bu da tartışmalı bir konu oluşturduğunu görüyoruz. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, 1923 yılında kurulmuş ve Azerbaycan’da resmi statüye sahip olmuştur. Bu ihtilafı çözmek için SSCB’nin dağılmasının ardından AGİT Minsk Grubu çatısı altında çözüm önerileri sunuldu. Bu çalışmada Dağlık Karabağ krizinin çözümüne dair arazi takasına dayalı planlar ve uluslararası çözüm önerileri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde uygulanacak ve ileride tartışma konusu olacak arazi takas stratejisi de bu çalışmada değerlendirilecektir.


ABSTRACT
When we examine the history of Nagorno-Karabakh, we can see that Armenian and Azerbaijani historians have been looking for the truth in the thousand-year history which, in turn, creates a controversial issue. The Nagorno-Karabakh Autonomous Region was established in 1923 and had an official status within Azerbaijan. In order to resolve this conflict, after the dissolution of the USSR, solution proposals were presented under the umbrella of the OSCE Minsk Group. In this study, plans based on land swap and international solution proposals are discussed comparatively. In addition, the land swap strategy that will be implemented within the frame of the ceasefire agreement that took place on November 9, 2020 and that will become a topic for discussion in the future will be evaluated in this study.


ANAHTAR KELİMELER: Dağlık Karabağ, Minsk Grubu, Azerbaycan, Ermenistan, Goble Planı, Lavrov Planı, Lizbon Deklarasyonu, Madrid İlkeleri.


KEYWORDS: Nagorno-Karabakh, Minsk Group, Azerbaijan, Armenia, Goble Plan, Lavrov Plan, Lisbon Declaration, Madrid Principles.


DOI :  [PDF]