Sebîlürreşâd’ın Hindistan Muhabiri S. M. Tevfik’in ‘Meçhul’ Biyografisine Dair


About the ‘Unknown’ Biography of Sebîlürreşâd’s Indian Correspondent S. M. Tawfiq


Ekrem Saltık


ÖZET
Sebîlürreşâd dergisi ve bu dergide yazan isimlerin ortaya çıkardığı zengin külliyat, birçok tarihi ve sosyolojik çalışmaya kaynaklık etmektedir. Bu zengin külliyatın oluşmasına katkı sağlayan yazarlar hem dergideki yazıları hem de aksiyoner yaşamları bağlamında çeşitli çalışmalara konu edilmiş, birçoğunun müstakil birer biyografiye sahip olması sağlanmıştır. Derginin “Hindistan Muhabiri” olarak 1912 yılında Hindistan’a giden ve bölgede kaldığı yaklaşık iki yıl boyunca buradaki gözlemlerini aktardığı düzenli yazılar yazmış olan S. M. Tevfik’in, sahayla ilgili çalışmalarda mektuplarına en fazla atıf yapılan Sebîlürreşâd muhabiri olmasına rağmen, -çok zaman tam adı da dâhil olmak üzere- kim olduğu ve Sebîlürreşâd öncesi ve sonrasında nasıl bir yaşam sürdürdüğüne dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu makale, aslında XX. yüzyıl İslamcı matbuatının önemli bir aktörü ve emperyalizm karşıtı İran modernleşmesinin liderlerinden biri olan S. M. Tevfik’in çağına ilham veren bir düşünür, siyasetçi, stratejist ve teorisyen olarak şimdiye kadar farkına varılmamış biyografisini ve aksiyoner kimliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.


ABSTRACT
Sebîlürreşâd Journal and the rich literature produced by the names written in this journal are sources of many historical and sociological studies. Contributing to the creation of this rich literature, the authors have been subject to various studies in the context of both their articles in the journal and their action lives, and many have been provided with a separate biography. S. M. Tevfik, who went to India in 1912 as the journal’s “Correspondent of India” and wrote his observations there for nearly two years in the region, is the correspondent of Sebîlürreşâd, whose letters are mostly cited in the field studies. However, there is no information about who he was - including his full name most of the time - and how he lived before and after Sebîlürreşâd. This article aims to reveal the biography and actionality of an unprecedented biographer, politician and theorist who inspired the age of S. M. Tevfik, an important actor of the 20th century Islamist printing and one of the leaders of anti-imperialist Iranian modernization.


ANAHTAR KELİMELER: S.M.T., S. M. Tevfik, Seyyid Muhammed Tevfik, Hemedanî, Hindistan Mektupları, Sebîlürreşâd, Pan-İslamizm.


KEYWORDS: S.M.T., S. M. Tawfiq, Sayyid Muhammad Tawfiq, Hemedanî, Letters of India, Sebil-ur-Rashad, Pan-Islamism.


DOI :  [PDF]