Türkiye’nin Yumuşak Güç Tezahürü Olarak Kutuplara Yönelik Bilimsel Araştırmaları


National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power


Ebru Caymaz, Barbaros Büyüksağnak & Burcu Özsoy


ÖZET
21. yüzyılın küresel ekonomisinde bilgi ve teknoloji üretimi ile bu üretimin ekonomik faydaya dönüşüm süreci, devletlerarası nispi güç dağılımında en önemli parametre haline gelmiştir. Küresel ekonomi pastasından daha büyük bir pay almayı hedefleyen Türkiye, etkin bir kamu diplomasisi yürütme gayretindedir. Bu görüşe paralel olarak ulusal ve uluslararası akademik ortaklıklarla yürütülen Türkiye’nin kutuplara yönelik bilimsel araştırmaları, çalışma kapsamında yumuşak güç ve kamu diplomasisi bağlamında irdelenecektir. Bu çalışmanın amacı, bilim diplomasisi perspektifinden, başarılı bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak söz konusu araştırmaların uluslararası arenada Türkiye’nin yumuşak güç potansiyelini geliştirmeye yönelik olası katkılarını ortaya koymaktır.


ABSTRACT
In the global economy of the 21st century, the production of information and technology and the process of its transformation into economic benefit have become the most important parameter in the relative distribution of power among states. Intending to have a larger share of the global economic pie, Turkey has been trying to conduct an efficient public diplomacy process. Turkish Polar Scientific Expeditions and Researches, which are conducted with national and international academic partnerships, are examined in the context of soft power and public diplomacy. The aim of this study is, as a successful public diplomacy case, to present the prospective contributions of these researches to Turkey’s soft power capacity from science diplomacy perspective.


ANAHTAR KELİMELER: Bilim diplomasisi, eğitim diplomasisi, kamu diplomasisi, Türk Kutup bilim seferleri, yumuşak güç.


KEYWORDS: Science diplomacy, education diplomacy, public diplomacy, Turkish Polar Scientific Expeditions, soft power.


DOI :  [PDF]