Türk Dünyasında Ortak Alfabe: Uygulamalar, Arayışlar, Teklifler.


Common Alphabet in the Turkish World: Applications, Searches, Proposals.


İsmail Altınöz


ÖZET
ÖZET İnsanın duygu ve düşüncelerinin ifade vasıtası olan dil ancak yazıyla hayat kazanır. Bir dilin varlığına işaret eden, bir dille kültür birikiminin ortaya konulmasını sağlayan, onu koruyan ve gelecek nesillere aktaran en önemli unsur yazıdır. Yazıyı bir araya getiren ana unsur ise; alfabedir. Bu vesileyle alfabe; her dilde kelimelerin ve cümlelerin bir araya getirilerek insanlar arasında iletişim kurmasını sağlamaktadır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından ilki 18-20 Kasım 1991 tarihlerinde yapılan toplantının devamı niteliğinde olan “İkinci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu”, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu ve Sultanbeyli Belediyesi Başkanlığı desteğiyle 20-21 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından birçok bilim adamının iştirakiyle İstanbul’da düzenlenmiştir . Adı geçen sempozyuma sunulan bildiriler editörler kurulu tarafından edit edilerek kitap haline getirilmiş ve Ötüken Neşriyat tarafından 2020 yılında yayımlanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Bu eser, yol gösterici bir çalışma olarak raflarda yerini almıştır. Türk Dünyasında Ortak Alfabe: Uygulamalar, Arayışlar, Teklifler adlı kitabın değerlendirmesini yaparak bilim dünyasına bir katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.


ABSTRACT
ABSTRACT The language in which people’s feelings and thoughts are expressed can only come to life through writing. Writing is the most important element that points to the existence of a language, enables cultural accumulation to be revealed with a language, protects it and passes it on to future generations. The main element that brings together the text is the alphabet. On this occasion, the alphabet provides communication between people by bringing together words and sentences in every language. The “Second International Contemporary Turkish Alphabet Symposium”, which is the continuation of the first meeting held by Marmara University Turkic Studies Institute on 18-20 November 1991, Marmara University Rectorate Scientific Research Projects Coordination Unit, Atatürk High Institution of Culture, Language and History Turkish Language Institution and Sultanbeyli Municipality with the support of the Presidency, it was organized in Istanbul between 20-21 November 2018 with the participation of many scientists from Turkey and abroad. The papers presented to the aforementioned symposium were edited and turned into a book by the editors and published by Ötüken Publications in 2020 and presented to the service of the scientific world. This work has taken its place on the shelves as a guiding work. We aim to make a contribution to the world of science by evaluating the book called Common Alphabet in the Turkish World: Applications, Searches, Proposals.


ANAHTAR KELİMELER: Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Alfabe, Ortak Alfabe, Çağdaş Türk Alfabeleri, Türkiyat Araştırmaları.


KEYWORDS: Keywords: Turkish World, Alphabet, Common Alphabet, Contemporary Turkish Alphabets, Turkic Studies.

[PDF]