Dil Devrimi Sırasında Türk Lehçelerinden Alıntılar: Geçmiş ve Bugün


Turkic Borrowings in the Turkish Language Reform: Past and Today


Şükrü Halûk Akalın & M. Samet Kumanlı


ÖZET
Bu makalenin amacı, Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimi sırasında Türkçeyi özleştirmek düşüncesiyle dildeki ödünçlemeler yerine Türk lehçelerinden alınan kelimeleri yerleştirme uygulamasını incelemektir. Atatürk’ün Dil Devrimi’nin amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ortaya çıkarmak ve onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yerine ulaştırmaktı. Bu amacı gerçekleştirmek için yabancı unsur olarak görülen Arapça ve Farsça kelimelerin dilden çıkarılması ve bunların yerine Türkçe kökenli kelimelerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştı. Bu çalışmada, Dil Devrimi sırasında yabancı kelimeler yerine tercih edilen dört yoldan biri olan Türk lehçelerinden kelimelerin önerilmesi uygulaması, başarı düzeyi ve sonrasında yaşanan gelişmeler tartışılmıştır. Türk Dil Kurumunda son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalara da değinilmiştir. Sonuç olarak, Türk dünyasında ortak iletişim dilinin geliştirilmesinde bu uygulama bir öneri olarak dile getirilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this article is to investigate the practice of replacing borrowings with words from Turkic dialects during the Language Reform initiated by Ataturk. The aim of the Ataturk’s Language Reform was explained as revealing the beauty of the Turkish language and achieving its significance among the world languages. To realize this aim, it was planned to eliminate Arabic and Persian words, which were seen as foreign elements, from the language and to adopt and popularize Turkish words instead. In this study, Turkic words were suggested to be used instead of foreign words during the period of language reform, and events that occurred after the language reform were discussed. Recent research conducted in the Turkish Language Society is also mentioned. As a result, a proposal was put forward to develop a common language of communication in the Turkic world.


ANAHTAR KELİMELER: Dil Devrimi, Türkiye Türkçesi, Türk lehçeleri, Türk Dil Kurumu, alıntılar.


KEYWORDS: Language Reform, Turkey Turkish, Turkic dialects, Turkish Language Society, borrowings.


DOI :  [PDF]