Avrupa Birliği-Rusya Enerji İlişkilerinde Azerbaycan Alternatifi


Azerbaijan as an Alternative to European Union-Russian Energy Relations


Mehlika Özlem Ultan & Didem Saygın


ÖZET
Karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde şekillenen siyaset ve ekonomi ilişkisi, dünyada büyük dönüşümlere yol açmaktadır. Karşılıklı bağımlılığın ortaya çıktığı alanlardan biri de enerjidir. Avrupa Birliği ülkeleri de dünyada enerji ithal etmek zorunda kalan bölgeler arasında yer almaktadır. Bu ihtiyacı en çok Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden karşılamak zorunda kalmakla birlikte, Birliğin alternatif yollar arayışında olduğu da bilinmektedir. Bu noktada Azerbaycan’ın özellikle doğalgaz ithalatında stratejik bir önemi bulunmaktadır. Çalışma, AB’nin Rusya’ya olan bağımlılığını da açıklamakla birlikte, temelde Birliğin doğalgaz ihtiyacına odaklanmakta ve Azerbaycan’ın doğalgaz ithalatında bir alternatif olup olamayacağı konusu üzerinde durmaktadır. ABD-Rusya ekseninde enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği için Azerbaycan alternatifinin, siyasi ve ekonomik anlamda avantaj ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.


ABSTRACT
The relationship between politics and economy, shaped within the framework of the principle of interdependence, causes major transformations in the world. One of the areas where interdependence occurs is energy. European Union countries are also ranked among the regions that have to import energy in the world. Although it has to meet this need mainly from Russia and Middle East countries, it is known that the Union is in search of alternative ways. At this point, Azerbaijan has strategic importance, especially in natural gas imports. Along with clarifying the dependence of the EU on Russia, the study mainly focuses on the natural gas needs of the Union and on whether Azerbaijan can be an alternative in natural gas imports. The main objective of this study is to evaluate the political and economic advantages and risks of the Azerbaijani alternative for the European Union, which wants to ensure energy supply security in the USA-Russia axis and to reduce energy dependence on Russia.


ANAHTAR KELİMELER: Doğalgaz, Avrupa Birliği, Azerbaycan, enerji, karşılıklı bağımlılık.


KEYWORDS: Natural gas, European Union, Azerbaijan, energy, interdependence.


DOI :  [PDF]