1946 Seçimleri ve Uluslararası Politikadaki Yansımaları: Soğuk Savaşın Eşiğinde Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş


The 1946 Elections and Its Reflections on International Politics: Transition to Multi- Party Political Life on the Verge of the Cold War


Yusuf Tekin & İrşat Sarıalioğlu


ÖZET
Türkiye’de çok partili siyasal hayatın başlangıcı olarak kabul edilen 1946 seçimleri Türk demokrasi tarihindeki en önemli seçimlerden biridir. Cumhuriyetin ilanının ardından, ilk defa birden fazla siyasi partinin katıldığı 1946 seçimleri, gerek Türk Siyasal hayatına getirdiği yenilik, gerek seçim sürecine yönelik tartışmalar ve gerekse sürecin dış politikayla ilişkisi bağlamında akademik camiada büyük ilgi görmektedir. 1946 seçimlerini iç politika bağlamında değerlendiren çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak seçimlerin dış dünyadaki yansımalarına ilişkin yeterli sayıda çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Bu çalışmada başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı demokrasileri ve Sovyet Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere bakışı irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmada seçimlerin içerisinde cereyan ettiği iç ve dış politika koşullarına değinildikten ve sürece dair tartışmalara yer verildikten sonra, seçimlerin dönemin uluslararası politikası dâhilinde taşıdığı anlam ve bahsi geçen ülkelerin seçimleri yorumlayışı mercek altına alınacaktır.


ABSTRACT
The general elections of 1946, which is considered as the beginning of multi-party system in Turkey is one of the most important elections in the history of Turkish democracy. The elections of 1946, which was attended by more than one political party for the first time, attracted great interest in the academic community in terms of the innovation it brought to Turkish Political life, the discussions on the election process and the relation of the process with foreign policy. There are many studies in the literature regarding the discussions in the domestic politics on the 1946 elections. However, it is not possible to mention enough studies on the reflections of elections in the outside world. In this study, the outlook on Turkey's elections in Western democrasies, especially in the England and the USA, and Soviet Russia will be analyzed. In this context, after mentioning the domestic and foreign policy conditions in the elections and discussions about the process, the meaning of the elections within the international policy and the interpretation of the elections of the mentioned countries will be examined.


ANAHTAR KELİMELER: Çok Partili Siyasal Hayat, 1946 Seçimleri, Demokratikleşme, Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş


KEYWORDS: Multiparty System, The Elections of 1946, Democratization, Turkish Foreign Policy, Cold War,


DOI :  [PDF]