Türkiye’de Yasama Ombudsmanının Kamusal Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabulucu Fonksiyonu


The Intermediary Function of Turkey’s Legislative Ombudsman in Resolving Public Disputes


Hazal Duran


ÖZET
Bu makale Türkiye’de yasama ombudsmanının kamusal uyuşmazlıkların çözülmesindeki rolüne odaklanarak kamu kurumları ve vatandaşlar arasındaki arabulucu fonksiyonunu incelemektedir. 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olarak kurulmasından itibaren Kamu Denetçiliği Kurumu 80,535 kamusal uyuşmazlığı çözüme kavuşturmuştur. Ombudsmanın arabulucu fonksiyonu literatürde göz ardı edilmesine ve kurumun daha çok idari fonksiyonuna odaklanılmasına rağmen Türkiye örneği arabuluculuk yöntemlerinin uygulanmasının kurumun uyuşmazlık çözüm kapasitesini artırdığını göstermektedir. Arabuluculuk yöntemlerinin kurumun uyuşmazlık çözüm kapasitesini artırmadaki fonksiyonunu daha iyi anlamak amacıyla bu makale dostane çözüm yöntemi olarak adlandırılan ve 2017 yılından itibaren Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından uygulanan arabuluculuk yöntemiyle çözülen 1003 uyuşmazlığı ampirik olarak analiz etmektedir. Bu çalışma, arabuluculuk yöntemlerinin kısıtlı olsa da taraflar arasındaki etkileşimi artırarak ombudsmanın uyuşmazlık çözüm kapasitesine olumlu katkı yaptığını ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
This article focuses on the function of legislative ombudsman in Turkey in resolving public disputes to understand its intermediary position between public institutions and citizens. Since its establishment in 2012 under the Turkish Grand National Assembly, the Ombudsman Institution of Turkey has resolved 80,535 public disputes. Although the intermediary function of ombudsman has been unexplored in the literature, with studies focusing more on legal and administrative functions, the Turkish context shows that the adoption of intermediary methods enhances the dispute resolution capacity of this institution. To understand the function of intermediary methods in increasing the dispute resolution capacity of ombudsman, this article empirically analyzes 1003 cases resolved via friendly settlement, an intermediary method adopted by the Ombudsman Institution of Turkey since 2017. This study reveals that intermediary methods make limited but positive contribution to the dispute resolution capacity of ombudsman by increasing the interaction between the parties.


ANAHTAR KELİMELER: Ombudsman, kamusal uyuşmazlık çözümü, arabuluculuk yöntemleri, dostane çözüm.


KEYWORDS: Ombudsman, public dispute resolution, intermediary methods, friendly settlement.


DOI :  [PDF]