Romanya’daki Türk-Tatar Toplumunun Matbuat Mirasından: Bora (Viscolul)


From the Press Heritage of the Turkish-Tatar Community in Romania: Bora (Viscolul)


Kamelya Tekne


ÖZET
Balkan Yarımadası’ndaki Türk varlığının tarihî alt yapısı kadim bir maziye uzanmaktadır. Bölge İskitler döneminden itibaren Türk kavimlerinin uğrak güzergâhlarından biri olmuştur. Yarımadadaki Türk kültür varlığına dair gerek lisânî gerekse fizikî manada çok sayıdaki yadigâr bu tarihî silsileyi izah eder niteliktedir. Balkan coğrafyası, Anadolu kökenli Türklüğün yanı sıra, Rus yayılmacılığının ve uyguladığı politikaların zorunlu kıldığı göçler sonucunda, özellikle bugünkü Romanya ve Bulgaristan’a yerleşmiş olan Kırım Türk-Tatar toplumunu da barındırmaktadır. Romanya’daki Türk-Tatar toplumunun basın hayatının bir parçası olan Bora (Viscolul) 1938-1939 yıllarında yayımlanmıştır. On iki sayı gibi kısa ömürlü bir yayın hayatına sahip olmakla birlikte, Türklük bilinciyle faaliyet göstermesi noktasında geleceğe bırakılan emanetlerdendir. Bora dergisi Dobruca bölgesine bağlı Silistre (Durostor)’de basılmıştır. Anayurdu dışında başka bir hâkim unsurun siyasî nüfuzu altında yaşamak durumunda kalan Türk-Tatar toplumunun millî şuur bilinciyle Bora gibi bir dergiye hayat vermiş olması başlı başına önemi haizdir. Çalışmamızın amacı Balkan coğrafyasında faaliyet göstermiş bu süreli yayının muhtevasını izah ederek bilinir kılmaktır.


ABSTRACT
The historical infrastructure of the Turkish existence in the Balkan Peninsula goes back to an ancient past. The region has been one of the frequented routes of Turkish tribes since the Scythian period. Numerous heirlooms, both in language and in the physical sense, about the Turkish cultural presence in the region, are of a nature that explains this historical sequence. Besides the Anatolian origin, Balkan geography also includes the Crimean Turkish-Tatar community, which has settled in Romania and Bulgaria, as a result of the immigration required by Russian expansionism and the policies implemented. Bora (Viscolul), which is a part of the press life of the Turkish-Tatar community in Romania, was published in 1938-1939. Although it had a short publishing life like twelve issues, it is one of the relics left for the future in terms of operating with the Silistra (Durostor) of Dobrudja region at the time of its publication. It is important that the Turkish-Tatar society, which had to live under the political influence of another dominant force other than its homeland, gave life to a magazine like Bora with the awareness of national consciousness. The aim of our study is to explain the content of this periodical, which had been operating in Balkan geography and make it known.


ANAHTAR KELİMELER: Türk-Tatar, Bora, Viscolul, Dobruca, Silistre, Romanya, Türk dünyası.


KEYWORDS: Turkish-Tatar, Bora, Viscolul, Dobrudja, Silistra, Romania, Turkic world.


DOI :  [PDF]