Ermeni Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Sürgün ve Göç Teması


The Theme of Relocation and Migration in Armenian Children’s Literature


Hakan Dedeoğlu


ÖZET
Bu çalışmanın amacı “sürgün, göç ve 1915 olayları” temasına odaklanmış sözde Ermeni soykırımı öğretim rehberi ve programlarında yer alan, çocuk ve gençlik edebiyatı kapsamında ele alınabilecek bir kitabın değerlendirmesini yapmaktır. Bu çalışma, herhangi bir tarihsel iddianın sahibi ya da savunucusu olma amacından uzak, Okur Tepki Teorisi temelinde bir edebî eseri genel hatlarıyla ele alıp değerlendirme, içerik konusunda önemli sayılabilecek bilgiler sunmayı hedefleyen bir çalışmadır. Sonuç olarak eserin başında kaynak gösterilmeyen ifedelerin yer alması ve tarafsız sunumun zaman zaman sorgulanabilir olması eksiklikler olarak karşımıza çıkmasına rağmen özellikle kitabın özgün baskısında kullanılan dil ve anlatımın akıcılık ve zenginliği ve tarihsel dönemin kültürel değerleriyle birlikte sunulması eserin niteliğini olumlu etkileyen etmenler arasında yer almaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate a book focused on the theme of relocation, migration and the events of 1915 which a part of in the so-called Armenian genocide teaching guide and programs. It is a study aims to present a literary work on the basis of the Reader's Response Theory and provide information that can be considered important rather than the aim of being the owner or advocate of any historical claims. As a result, despite the fact that there are no statements cited at the beginning of the work and the fact that the neutral presentation is questionable from time to time; especially the fluency and richness of the language and expressions used in the original edition of the book, the cultural values of the historical periods are the factors that positively affect the quality of the work.


ANAHTAR KELİMELER: Sürgün ve göç, Ermeni sorunu, çocuk edebiyatı, biyografi.


KEYWORDS: Relocation and migration, Armenian dispute, children's literature, biography.


DOI :  [PDF]