Tataristan’da Etnik Mobilizasyon ve Egemenliğin Yükselişi ve Çöküşü: Elit Devamlığı ve Hakimiyetinin Modelleri


The Rise and Fall of Ethnic Mobilization and Sovereignty in Tatarstan: Patterns of Elite Continuity and Dominance


Deniz Dinç


ÖZET
Bu makale Tataristan’ın içiçe geçmiş etnik mobilizasyon ve egemenlik kavramlarının yükselişi ve çöküşünü mikro ve makro kronolojik bir açıdan incelemeyi amaçlar. Bu makalenin bulguları Tatar elitlerinin özerkliği şekillendirmede her zaman hegemonik ve belirleyici olduğunu göstermiştir. Etnik nomenklatura söylemiyle birleşen Sovyet ulus politikalarının patika bağımlılığı, Tatar elitlerine egemenliği genişletmek için federal merkeze karşı meydan okuma olanağı sağladı. Ancak Tatar elitleri, Putin döneminde Moskova’nın yükselen devlet kapasitesiyle karşılaştığında kendi elit güç ve zenginliklerini riske atmamak amacıyla uyumcu bir strateji izlediler.


ABSTRACT
This article aims to examine the rise and fall of the intertwined concepts of ethnic mobilization and sovereignty of Tatarstan from both micro and macro chronological perspectives. The findings of the article indicate that Tatar elites were always hegemonic and decisive in shaping the autonomous sovereignty. The path dependency of Soviet nationality policies combined with an ethnic nomenklatura discourse enabled the Tatar elites to challenge the Federal center for the expansion of sovereignty. However, the Tatar elites pursued an adoptive strategy in order not to risk their elite power and wealth when faced with the growing state capacity of Moscow in the Putin era.


ANAHTAR KELİMELER: Etnisite, egemenlik, Tataristan, Rusya federalizmi, nomenklatura, siyasi elitler.


KEYWORDS: Ethnicity, sovereignty, Tatarstan, Russian federalism, nomenklatura, political elites.


DOI :  [PDF]