XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Entelektüeller: Diran Kelekyan Örneği


Armenian Intellectuals in the XIX. Century in Ottoman Empire: The Example of Diran Kelekyan


Yıldız Deveci Bozkuş


ÖZET
Bu çalışma XIX. yüzyılda Osmanlı modernleşme sürecinde Ermeni entelektüel sınıfının Osmanlı İmparatorluğu’nda dil, edebiyat, hukuk, iktisat, çeviri vb. birçok alanda Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldıkları eserleri genel hatlarıyla değerlendirmeyi öngörmektedir. Bilindiği üzere Tanzimat süreciyle başlayan ve Islahat hareketiyle devam eden süreçte Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin modernleşme alanında ihtiyaç duyduğu alanlarda öncü kadroların yetiştirilmesi konusunda yurtdışına eğitim amaçlı gönderilen öğrencilerin önemli bir etkisi olmuştur. Bu noktada modernleşme konularında yurtdışında eğitim alan farklı etnik gruplar arasında özellikle Ermeni öğrencilerin rolü çok önemlidir. Buradan hareketle çalışma kapsamında ilk etapta yurtdışında eğitim almış Ermeni entelektüellerine ait eserlerin Osmanlı modernleşme sürecindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Daha sonra Osmanlı modernleşme sürecinde Ermeni entelektüellerinin genel hatlarıyla hangi alanlarda ön plana çıktığı ve bu alanlarda ürettikleri eserlere değinilecektir. Bu noktada dönemin önde gelen isimlerinden biri olan Diran Kelekyan’ın bu kapsamda entelektüel hayatı, eserleri ve Türk modernleşme sürecine sunduğu katkılar incelenecektir.


ABSTRACT
This article looks into the works of Ottoman Armenian intelligentsia of the 19th century who produced various written works in Ottoman Turkish in the field of literature, law, economics and linguistics. During the Tanzimat period of the Ottoman Empire some Turkish and Armenian students were sent abroad for educational purposes. Among those young men, this paper explores the contribution of the Ottoman Armenian students to the modernization process of the Empire through their written works. By doing so, it attempts to investigate the lives of the Ottoman Armenian intelligentsia and particularly focuses on the works of Diran Kelekyan who was one of the leading names of the period.


ANAHTAR KELİMELER: Osmanlı, modernleşme, Ermeni, Diran Kelekyan, entelektüel.


KEYWORDS: Ottoman, modernization, Armenian, Diran Kelekyan, intellectual.


DOI :  [PDF]