Kabusname’de Yer Alan Öğütlerin, Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi


Investigation of Qabusnama in Terms of Words of Advice related to Child’s Education


Yücel Gelişli & Lazura Kazykhankyzy


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Keykavus tarafından yazılmış olan Kabusname adlı kitabı çocuk öğütleri açısından incelemektir. Makale nitel araştırma modelinde olup, veriler doküman incelemesi ile toplanmış, veri analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Kitapta öğütler, bölümlerine serpiştirilmiş, bazı bölümler doğrudan öğüt başlıkları ile oluşturulmuştur. Kitapta yazar önce oğluna öğütler vermiş, daha sonra bu öğütlerle ilgili ayet, hadis, uluların sözleri ve kısa hikâyelerden örnekler gösterilerek öğütleri desteklemiştir. Yazar eserinde yaşam becerileri ve değerlerine genç nesle öğretilmesi sorununa özel önem vermektedir. Keykavus, insanların bilgi, dürüstlük, cömertlik, dini değerler, insanlara zarar vermemek gibi özelliklere sahip olması gerektiğini söylemektedir. Kabusname çocuklara öğütler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Kabusname'de yer alan değerler günümüzde de önemini korumaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the book Qabusnama in terms of advice to children. The qualitative research design was implemented in this article. The data were collected through document analysis and descriptive analysis technique was used to analyze the data. In the result of (descriptive) analysis it was found a great number of advice in the work related to education, science, knowledge and ignorance, skills, justice, good and evil, solidarity, work, friendship, personality and character, lying, good words and table manners. Advices are divided into sections; some sections are created directly with the name of the advices. The author first gave advice to his son, and then supported these advices by exemplifying the verses, hadiths, words of the ancestors’ and short stories. He puts special attention to the problem of teaching younger generation to all these necessary life skills and values. In addition, Keykavus says that human beings should possess characteristics such as knowledge, honesty, generosity, to keep religious values in words and behavior, not to hurt people and to be able to see the power of people. Therefore, Qabusnama still remains one of the important books in terms of giving advice to children and the values contained in the Qabusnama are important today.


ANAHTAR KELİMELER: Kabusname, nasihatname, siyasetname, öğüt, çocuklara öğütler, çocuk eğitimi.


KEYWORDS: Qabusnama, advice, advice book, politics books, child education, advice to children, value education.


DOI :  [PDF]