Türk Dünyası Kültüründe Kamu Yayıncılığı: TRT Avaz Örneği


Public Broadcasting in The Turkish World Culture: Case of TRT Avaz


Dilan Çiftçi, Yusuf Akyel & İbrahim Özejder


ÖZET
Uydu sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, uluslararası yayıncılığın hem kâr etmek hem de bir devletin somut ya da soyut sadakati olan bir kitleye ulaşmak açısından büyük avantajları vardır. Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT), Türk Cumhuriyetlerinin yer aldığı Türkiye, Avrasya ve Balkan bölgeleriyle somut veya soyut taahhüt duygusu olan kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk dünyası için yayın hizmetlerinin çeşitliliğini ve sunum biçimlerini ortaya koymaktır. İlk aşamada, mevcut belgelerin tanımlayıcı analizi yapılmış, ikinci aşamada yayınlar, programlar ve yapılandırılmış sorular için içerik analizi yapılmıştır. 7 (yedi) TRT Avaz idari yetkilisine sorulmuştur. TRT’nin uluslararası anlamda yayın yapmasının çoğunlukla kültürel yayınlara sahip olduğu gösterilmiştir. Yakın zamanda kurulan Türk Konseyi ve Ortak Türk Televizyonu TRT Avaz kültürel iletişime önemli katkılar sağlayacak.


ABSTRACT
With the development of satellite systems, international broadcasting has great advantages, both in terms of making a profit and in reaching a mass of people who have concrete or abstract loyalty to a state itself. Turkey Radio and Television (TRT) aims to reach masses of people who have a sense of concrete or abstract commitment with Turkey, Eurasian and Balkan regions, where Turkic Republics are located. The purpose of this study is to reveal diversity and presentation forms of broadcast services for the Turkish world. In the first stage, the descriptive analysis of existing documents was conducted, in the second stage, content analysis was made for broadcasts, programs and structured questions were asked to 7 (seven) TRT Avaz administrative officials. It has been shown that TRT’s broadcasting in the international sense has mostly cultural broadcasts. TRT Avaz, recently established Turkish Council and Joint Turkish Television will make significant contributions to cultural communication.


ANAHTAR KELİMELER: TRT, Türk dünyası, uluslararası yayıncılık, kültür, iletişim.


KEYWORDS: TRT, Turkish world, international broadcasting, culture, communication.


DOI :  [PDF]