Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Bursluluk Programları ve Türk Keneşi Üye Ülkelerindeki Uygulamalar


Scholarship Programs as Public Diplomacy Tool and Implementations in Turkic Council Countries


Muhammet Musa Budak & Hacı Murat Terzi


ÖZET
Geleneksel diplomasi yanında önemini artırmaya devam eden Kamu Diplomasisi, devletlerin dış politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından halkların rızasını kazanmak için birçok farklı faaliyet yürütülmektedir. Bu makalede önce kamu diplomasisi kavramı farklı açılardan ele alınacak, sonra da bu yeni kavramın önemli bir parçası olarak görülen burs programları tartışılacaktır. Bu bağlamda farklı ülkelerin burs programları ve Türk Keneşi üye ülkelerindeki uygulamaları analiz edilecektir. Türk Keneşi üye ülkelerinin bursluluk programları, özellikle Türkiye Bursları değerlendirilecek ve bu programdan yararlanan öğrencilerin eğitim sosyolojisi açısından da önem arz eden görüşleri paylaşılacaktır. Bu makalede diğer ülkeler ile üye devletlerin burs programları karşılaştırılmaya çalışılacaktır. Türk Keneşi üye devletlerinin eğer varsa bursluluk programlarının ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesindeki etkinliği sorgulanacaktır. Analizler ülke ve bölge düzeyinde olacaktır. Türk Keneşi üye ülkeleri için yeni bir değişim programının oluşturulması imkanı değerlendirilecektir. Bölgesel koşullara uygun ve farklı aktörler tarafından uygulanan benzer programları da dikkate alan bir program yapısı için önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır. Bursluluk programları yolu ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir farkındalık oluşturulması ve ortak değişim programlarının geliştirilmesine bu çalışma ile katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


ABSTRACT
Public Diplomacy which continues to increase its importance alongside traditional diplomacy, become essential part of foreign policy of states. There are many activities in this content carried by governmental and nongovernmental institutions to gain consent of people. The article first defines the concept of public diplomacy in its diverse angles, then discusses the scholarship programs as they are considered important part of this emerging phenomenon. In this context, different countries’ scholarship programs and their implementations in Turkic Council member states will be analyzed. Turkic Council member countries’ scholarships programs, particularly Turkiye Scholarships will also be assessed. The views of students who benefited from this program, which also be evaluated in terms of educational sociology will be shared. This article tries to compare scholarship programs of external powers and member states. Effectiveness of member states’ scholarship programs, if any, on development of bilateral and multilateral relations will be questioned. Analyses will be on country and regional level. Possibility of creating new exchange programs for Turkic Council member states will be evaluated. Suggestions will be made for such program’s structure that are suitable to regional conditions and considering similar programs implemented by different actors. The aim of the study is to raise awareness about the development of relations through scholarship programs and to contribute to the development of joint exchange programs.


ANAHTAR KELİMELER: Kamu diplomasisi, yumuşak güç, bursluluk programlari, eğitim sosyolojisi, Türk Keneşi, Türkiye Bursları, Orta Asya.


KEYWORDS: Public diplomacy, soft power, scholarship programs, Turkic Council, Turkiye Scholarships, sociology of education, Central Asia.


DOI :  [PDF]