Genel Hatlarıyla Dilsel Görüntü Kuramı: Durum Değerlendirmesi


Prolegomena to the Field of Linguistic Landscape: The-State-of-the-Art Paper


Javanshir Shibliyev

DOI :  [PDF]