Göç Kimlik ve Aidiyet: Amerika’da Yaşayan Türkler Örneği


Migration, Identity and Belonging: The Case of Turkish Americans


Mustafa Kemal Şan & Handan Akyiğit


ÖZET
II. dünya Savaşı’ndan sonra yoğun olarak Avrupa ülkelerine yönelik başlayan işgücü göçü bağlamında Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine, özellikle 1960’lı yıllardan sonra göç süreci başlamıştır. Bundan dolayı Avrupa’da yaşayan Türk göçmenlerin ana akım topluma uyum, kimlik ve aidiyet sorunu en sık tartışılan ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Amerika’da yaşayan Türk göçmenlerin entegrasyonu, kimlik, aidiyet algıları ile Amerikan ana akım toplumuna yönelik çokkültürlülük algıları incelenmektedir. Çalışmanın bulguları Amerika’da yaşayan Türk göçmenlerden oluşan 299 katılımcıdan elde edilen anket verilerinin analizine dayanmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların Amerikan ana akımına yönelik çokkültürlük algılarının olumlu yönde geliştiği tespit edilmiştir. Bu eğilimin Amerika’ya yönelik gelişen mekan-aidiyet ilişkisini de olumlu yönde etkilediğini ifade edebiliriz. Amerika’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu kültürel, dini değerlerini muhafaza ederek Amerikan toplumuyla bir arada yaşama eğilimi içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Amerika’da yaşayan Türklerin marjinalleşme eğilimlerinin az olduğu ve Amerikalılar ile kültürlerarası iletişimin sınırlı düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir.


ABSTRACT
A migration process has begun especially after 1960s from Turkey to Europe as a part of the dense labor migration towards Europe in the post- Second World War period. Therefore, adaptation of Euro-Turk migrants to the wider society, identity and belonging problems have always been one of the hotly-debated issues. For this reason we tried to examine integration, identity and belonging and multiculturalism perceptions of Turkish Americans towards wider society in this paper. Findings of the study is based on the analysis of questionnaire data obtained from 299 participants who are of Turkish American origins. It is found that their perceptions of multiculturalism towards American mainstream society is developing in positive direction. We can say that this positive inclination has also a positive influence on space-belonging relation for immigrants in America. It is found that a great majority of Turkish Americans have an inclination to live together preserving their cultural, religious and national values. According to research findings, the tendency of marginalization among Turks living in America is very low and inter-cultural communication between Americans and Turks is limited.


ANAHTAR KELİMELER: Göç, kimlik, aidiyet, asimilasyon, çokkültürlülük, Amerikalı Türkler.


KEYWORDS: Migration, identity, belonging, assimilation, multiculturalism, Turkish Americans.


DOI :  [PDF]