Farabi’nin Epistemolojisindeki Aklın Özü ve Tipolojisi


Essence and Typology of Intellect in al-Farabi’s Epistemology


Zhakypbek Altayev, Aliya Massalimova, Assyl Tuleubekov & Aizhan Doskozhanova


ÖZET
Bu makalede, el-Farabi felsefî doktrinde sunulan akıl biçimleri anlatılmaktadır. Orta Çağ'ın ünlü düşünürü ve alimi Ebu Nasr el-Farabi, yalnızca Platon ve Aristo gibi birçok eski düşünürün felsefesini takip etmesiyle bilinmemektedir. Eski düşünürlerin ontoloji ve epistemoloji alanındaki başarılarına dayanarak, el-Farabi özgün bir biliş ve insan zekası anlayışı geliştirmiştir. El-Farabi’nin zeka çalışmasının geleneğinin bir özelliği de, zihnin ontolojiyle ve aklın ortaya çıkışının doğal nedenleriyle daha derin bir bağlantı kurmasıdır. Böylece Farabi, insan aklının kozmolojik doğasına özel bir önem vermektedir.


ABSTRACT
This paper describes the forms of intellect presented in the philosophical doctrine of al-Farabi. The famous thinker and scholar of the Middle Ages, Abu Nasr al-Farabi, is known not only for following the philosophy of many ancient thinkers, such as, especially, Plato and Aristotle. Based on the achievements of ancient thinkers in the field of ontology and epistemology, al-Farabi developed an original conception of cognition and human intellect. A specific feature of the Farabian tradition of studying the intellect is that he offered a deeper connection of the mind with ontology and the natural causes of the emergence of intellect. Thus, al-Farabi puts a special emphasis on the cosmological nature of human intellect.


ANAHTAR KELİMELER: Ontoloji , epistemoloji , biliş , insan zekası , kozmoloji


KEYWORDS: Ontology, epistemology, cognition, human intellect, cosmology


DOI :  [PDF]