Kazakistan ve Türkiye’deki 1. Sınıf Ana Dil Öğretim Ders Kitaplarının Karşılaştırılması


Compartison of the first grades native language textbooks of Kazakhstan and Turkey


Hayati Akyol & Aliya Kuralbayeva


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Kazakistan ve Türkiye’deki 1. sınıf ana dil öğretim ders kitaplarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada, 2016 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanarak okullara dağıtılan Sauat aşu (İlk okuma ve yazma eğitimi) kitabı ile 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak okullara dağıtılan İlkokul Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı’nda okuma ve yazma öğretimi, temalar, metin türleri, metinlerle ilgili etkinlikler ve görsel materyallerin dağılımına bakılmıştır. Kitaplarda yer alan toplam 42 metin, tür ve tema açısından tek tek incelenmiştir. Elde edilen bulgular frekanslarla tablolar halinde sunularak, incelenen metinlerden doğrudan alıntılar yapılmış ve karşılaştırmalar yapılarak yorumlanmıştır. Sonuçta bazı farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiş ve bunlar tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to compare the native language textbooks of the 1st grades of Kazakhstan and Turkey. The research data were collected through qualitative research methods in terms of document analysis.In this descriptive qualitative study, the textbook “Sauat aşu” prepared and distributed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan in 2016 and the textbook “İlkokul Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı” prepared and distributed to primary schools by the Ministry of National Education of the Republic of Turkey were analysed in terms of reading and writing instruction, themes, text types, related activities and distribution of visual materials. A total of 42 texts in the books were examined in terms of genre and theme. The results were presented in the form of tables in the frequencies and direct quotes from the texts were made and interpreted. As a result, some differences and similarities have been identified and discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Ders Kitapları, tema, metinler, metin türleri, etkinlikler, görsel materyaller.


KEYWORDS: Textbooks, theme, texts, types of texts, activities, visual materials.


DOI :  [PDF]