Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlere Yönelik Tutumları


The Attitudes of The Students Coming From The Turkic World Towards The Texts in Turkey Turkish Language


Fahri Temizyürek & Muhammed Eyyüp Sallabaş


ÖZET
Türk dünyasından gelen ve “Türk soylular” olarak adlandırılan öğrenciler Türkiye’ye iş, eğitim, evlilik gibi sebeplerle gelerek Türkiye Türkçesi öğrenmektedirler. Türkçenin öğretiminde metinler, gerek ders kitaplarında gerekse okuma kitaplarında öğretimin temel unsuru olarak kullanılmaktadır. Türk dünyasından gelen öğrencilerin, Türk dünyasının tarihî süreç içerisinde ortaya koyduğu müşterek ürünler vasıtasıyla dil öğrendiklerinde Türkiye Türkçesine karşı olumlu ilgi ve tutum geliştirmeleri beklenmektedir. Bir nesne, obje veya duruma karşı tepki verme eğilimi olarak adlandırılan tutum, eğitim-öğretimin de en önemli unsurlarından biridir. Öğrendikleri dile veya o dilin bir becerisi olarak okumaya karşı olumlu tutum geliştiren öğrencilerin dil öğrenmedeki başarılarının bu tutumlarından etkilenmesi beklenir. Karma yöntemden yararlanılan bu çalışmada, Türk dünyasından gelen öğrencilerin Türkçe metinlere yönelik tutumları araştırılmıştır. Araştırmada öğrencilerin, Türkçe metinlere yönelik yüksek düzeyde tutum geliştirdikleri ve Türk dünyasının ortak kültürel unsurlarını metinler arasında görmeyi bekledikleri belirlenmiştir.


ABSTRACT
The students called “Foreigners of Turkish Origin” coming from the Turkic world learn Turkey Turkish by travelling to Turkey for several reasons such as work, education, marriage etc. In the teaching process of Turkish, the texts are used both in coursebooks or reading books as the main element of teaching. Thanks to the common values and products put forward by the Turkic world in historical process that the students from the Turkic world are expected to develop a positive interest and attitude to Turkey Turkish. An attitude which is described as a tendency of giving a reaction to an object or a situation is one of the most important elements of education. The success in learning a foreign language of the students who develop a positive attitude to the foreign language they learn or to reading as an ability of that language is expected to be affected by this attitude. In this study in which it was benefited from the mixed method, the attitudes of the students coming from the Turkic world towards Turkish texts were searched. In the research, it was detected that they had developed a high-level attitude towards Turkish texts and expected to see the common cultural elements of the Turkic world among the texts.


ANAHTAR KELİMELER: Türk Dünyası, Türkiye Türkçesi, Türk Soylular, Türkçe Öğretimi, Okuma Tutumu


KEYWORDS: Turkic World, Turkey Turkish, Foreigners of Turkish Origin, Turkish Teaching, Reading Attitude


DOI :  [PDF]